توضیحات محصول

دانلود مقاله درباره حساسیت بالای سنسور شاخص انکساری بر اساس فیبر کریستال فتونیک پر شده با انالیت همراه با تشدید پلاسمون سطحی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۰۰۰ کلمه ۱۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۵ B Lotus

حساسیت بالای سنسور شاخص انکساری بر اساس فیبر کریستال فتونیک پر شده با انالیت همراه با تشدید پلاسمون سطحی

چکیده

دو نوع سنسور شاخص انکساری با حساسیت بالای پلاسمونیک جدید بر اساس فیبر کریستال فتونیک پر شده با انالیت در این مقاله پیشنهاد میشود. نقره و طلای متالیک به صورت فلز فعالیت تشدید پلاسمون سطحی استفاده میشود. یک روش عنصر متناهی برداری برای انالیز و بررسی مشخصه های اتصال و سنسینگ این AF-PCF با لایه طلا ونقره و استفاده می شود. انطباق فازی بین حالات اساسی وقطبش پلاسمون سطحی می تواند در طول موجهایمختلف در حالی محقق شود که انالیت  RI از ۱٫۴۰ به ۱٫۴۲ می رسد. طول موج انطباق فازی AF-PCF طراحی شده با لایه طلا به جهت طول موج طولانی تر درمقایسه با لایه نقره منتقل شده و قدرت تشدید قویتر است. میانگین حساسیتهای ۷۰۴۰ و ۷۰۱۷ ان ام در سنسینگ از ۱٫۴۰ تا ۱٫۴۲ چیده میشود که خطی بودن بالا برای سنسورهای طراحی شده با لایه های نقره وطلا محقق می شود که تقریبا یکسان هستند. اما رقم درست با لایه نقره بهتر از لایه طلا می باشد.

کلیدواژه ها: فیبر کریستال فتونیک، تشدید پلاسمون سطحی، سنسور شاخص انکساری

 

High Sensitivity of Refractive Index Sensor
Based on Analyte-Filled Photonic Crystal Fiber
With Surface Plasmon Resonance
Abstract:
Two kinds of novel plasmonic high sensitivity of refractive index (RI) sensors
based on analyte-filled photonic crystal fiber (AF-PCF) are proposed in this paper. The
metallic gold and silver is used as the surface plasmon resonance activity metal. A full-
vector finite-element method is applied to analyze and investigate the sensing and
coupling characteristics of this designed AF-PCF with the gold or silver layer. Phase
matching between the second surface plasmon polariton and fundamental modes can be
met at different wavelengths as the analyte of the RI is increased from 1.40 to 1.42. The
phase-matching wavelength of the designed AF-PCF with the gold layer is shifted to the
longer wavelength direction compared with that with the silver layer, and the resonance
strength is much stronger. The average sensitivities of 7040 and 7017 nm/RIU in the
sensing are arranged from 1.40 to 1.42 with high linearity are achieved for the designed
sensors with the gold and silver layers, respectively, which are almost the same. However, the figure of merit with the silver layer is much better than that with the gold layer
Index Terms:
Photonic crystal fiber, surface plasmon resonance (SPR), refractive index sensor
کد:۱-۱۰۲۸۶
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله درباره حساسیت بالای سنسور شاخص انکساری بر اساس فیبر کریستال فتونیک پر شده با انالیت همراه با تشدید پلاسمون سطحی

نظری بدهید

19 + شانزده =