توضیحات محصول

دانلود مقاله درک مشکل هم خطی درتجزیه وتحلیل رگرسیون وتابع مبین

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۶۰۹ کلمه ۱۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۳ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

درک مشکل هم خطی درتجزیه وتحلیل رگرسیون وتابع مبین

چکیده :

ما در این مقاله مسئله همخطی را در آنالیز رگرسیون و آنالیز تابع مبین بیان می کنیم . در این مقاله توضیح می دهیم که چرا همخطی در پیش بینی و طبقه بندی روش های کلاسیک با مشکل مواجه می شود . در اینجا بحث بر اساس فرمول های خطای پیش بینی است . تاکید ما بر تفاوت ها و شباهت های بین رگرسیون و طبقه بندی است . برخی روش های کنترل مسائل همخطی را مبنی بر PCA نیز بحث خواهیم کرد . بحث های تحلیلی نیز برای نشان دادن نتایج تجربی بیان خواهند شد .

کلمات کلیدی : رگرسیون ، طبقه بندی ، آنالیز تابع مبین ، همخطی ،

PCR ، PCA

Understanding the collinearity problem in regression and

discriminant analysis

Tormod Næs1,2* and Bjørn-Helge Mevik1,2

۱MATFORSK, Oslovegen 1, N-143OAs, Norway 2 University of Oslo, Blindern, Oslo, Norway

SUMMARY

This paper presents a discussion of the collinearity problem in regression and discriminant analysis. The paper describes reasons why the collinearity is a problem for the prediction ability and classification ability of the classical methods. The discussion is based on established formulae for prediction errors. Special emphasis is put on differences and similarities between regression and classification. Some typical ways of handling the collinearity problems based on PCA will be described. The theoretical discussion will be accompanied by empirical illustrations. Copyright © ۲۰۰۱ John Wiley & Sons, Ltd.

KEYWORDS:    regression; classification; discriminant analysis; collinearity; PCR; PCA

کد:۱۳۱۴۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله درک مشکل هم خطی درتجزیه وتحلیل رگرسیون وتابع مبین

نظری بدهید

17 + 14 =