توضیحات محصول

دانلود مقاله در مورد مدل تجمیع اولویت معیارهای چندگانه Choquet: بینش های نظری و عملی از یک برنامه در دنیای واقعی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۷۳۹۰کلمه۴۴صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۵۴صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

ما استفاده از انتگرال Choquet را برای ارزیابی پروژه ها یا اقدامات در یک برنامه واقعی در نظر می گیریم که از مورد صلاحیت مجدد یک معدن سنگ متروک آغاز می شود. با وجود اینکه انتگرال Choquet یک مدل اولویت بسیار شناخته شده است که برای آن یک نظریه غنی و به خوبی توسعه یافته وجود دارد، کاربرد آن در تصمیم گیری چند معیاره کمک کننده به چشم انداز، نیاز به برخی از تحولات متدولوژیکی خاص دارد. این باعث شد که ما در عمل دو روش جدید را ایجاد و اجرا کنیم: نخستین روش برای ایجاد مقادیر بازه با هدف اختصاص ارزش های سودمندی در یک مقیاس مشترک برای عملکرد معیار، و دومی برای ساخت مقیاس نسبت برای اختصاص دادن مقادیر عددی به ظرفیت های انتگرال Choquet است. این مقاله در مورد نقاط قوت و ضعف انتگرال Choquet بحث می کند، به همان صورت که در مطالعات موردی بحث شده است، مچنین بینش مربوط به تعامل متخصصان در یک گروه تمرکز را پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی: تحلیل معیار چندگانه، سیستم های پشتیبانی از تصمیم، انتگرال Choquet، گروه تمرکز

On the Choquet multiple criteria preference aggregation model: Theoretical and practical insights from a real-world application

Abstract

We consider the use of the Choquet integral for evaluating projects or actions in a real-world application starting from the case of the re-qualification of an abandoned quarry. Despite the Choquet integral being a very well-known preference model for which there is a rich and well developed theory, its application in a multiple criteria decision aiding perspective requires some specific methodological developments. This led us to work out and implement, in practice, two new procedures: A first procedure to build interval scales with the objective of assigning utility values on a common scale to the criteria performances, and a second one to construct a ratio scale for assigning numerical values to the capacities of the Choquet integral. This article discusses the strengths and weaknesses of the Choquet integral as appearing in the case study, proposing as well insights related to the interaction of the experts within a focus group.

Keywords: Multiple criteria analysis, Decision support systems, Choquet integral, Focus group.

کد:۱۳۰۶۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

 

نظری بدهید

هفت − چهار =