توضیحات محصول

دانلود مقاله دورۀزمانی تغییرات تحریکیِ القا شده در عضلات دوقلوی موشهای بزرگسال و پیر

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۳۹۵ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت ۱۶ Arial (Body CS)

دورۀزمانی تغییرات تحریکیِ القا شده در عضلات دوقلوی موشهای بزرگسال و پیر

 

چکیده

تحریک سازیبطور قابل توجهی به تحلیل عضله منجر میشود اما چندان مشخص نیست که آیا: ۱٫ از دست دادن تراکم مویرگی، اندازه فیبر و ظرفیت اکسیداتیو بصورت برابر کاهش می یابد؛ و ۲٫ آیا دوره زمانی این تغییرات بین حیوانات جوان و پیر متفاوت است. بمنظور بررسی این نکته، عضلۀ دوقلوی چپ را بمدت یک، دو یا چهار هفته تحریک کردیم درحالیکه عضلات راست بعنوان کنترل داخلی در موشهای ۵ یا ۲۵ ماهه حفظ کردیم. دو هفته بعد از تحریک سازی تقریبآ تمام تحلیل در بخش سریعِ این عضله انجام شد. حتی چهار هفته بعد از این فرایند کاهش قابل توجهی در ظرفیت اکسیداتیو عضله مشاهده نشد. اما در این مدت کاهش تراکم مویرگی بطور مطلوبی اتفاق افتاد بطوریکه کمتر از تناسبِ میزان کاهشِ اندازۀ فیبر بود. در ادامه این تراکم نیز افزایش یافت. دورۀ زمانی این تغییرات مورفولوژیکی در موشهای ۵ و ۲۵ ماهه کاملآ مشابه بود. مقایسۀ این داده ها با مواردی قبلی منتشر شده در رابطه با عضلۀ نعلی در همین حیوانات نشان میدهد که کاهش در ظرفیت اکسیداتیو و انقباض عروق پیشتر در عضلۀ دوقلو اتفاق افتاده است. دورۀ زمانی کاهش مویرگی پس از کاهش اندازه فیبراتفاق افتاد و با عدم وجود تغییرات القا شده در ظرفیت اکسیداتیو همراه بود؛ در نهایت میتوان گفت که این امر به ایجاد یک منبع مویرگی عضله منجر شد که در مقایسه با میزان بوجود آمده توسط متابولیسم و اندازه فیبر در طی چهار هفته اول تحریک سازی بیشتر از حد انتظار بود.

لغات کلیدی:

تراکم مویرگی، تحلیل عضله، پیری، تحریک سازی، عدم استفاده

Time course of denervation-induced changes in gastrocnemius muscles of adult and old rats

ABSTRACT

Denervation leads to significant muscle atrophy, but it is less clear whether 1) loss of capillaries, fibre size and oxidative capacity decline in parallel and 2) the time course of these changes differs between young and old animals. To investigate this, we denervated the left gastrocnemius muscle for 1, 2 or 4 weeks, while the right muscle served as an internal control, in rats that were 5 or 25 months old at the end of the experiment. In the fast part of the gastrocnemius muscle, almost all atrophy had occurred after two weeks (42%) of denervation. Even after 4 weeks of denervation, there was no significant reduction in the oxidative capacity of the muscle. Significant capillary loss occurred only after 4 weeks of denervation (P < 0.001) that lagged behind and was less than proportional to the decrease in fibre size. Consequently, the capillary density was elevated (P < 0.001). The time course of these morphological changes was similar in the 5- and 25-month-old rats. Comparing these data with those previously published in the soleus muscle from the same animals show that the decrease in oxidative capacity and capillary rarefaction were more pronounced and occurred earlier than in the gastrocnemius muscle, respectively. The time course of capillary loss lagged behind the decrease in fibre size, and combined with the absence of denervation-induced changes in oxidative capacity this resulted in a muscle capillary supply in excess of that expected by the metabolism and fibre size at least during the first 4 weeks after denervation

Keywords:

Oxidative capacity

Capillary density

Atrophy

Ageing

Denervation

Disuse

کد:۱-۱۳۱۲۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله دورۀزمانی تغییرات تحریکیِ القا شده در عضلات دوقلوی موشهای بزرگسال و پیر

 

 

نظری بدهید

سه × 5 =