توضیحات محصول

دانلود مقاله رهبری و مدیریت در سیستم آموزش و پرورش:در یک زمینه و رشته ی تحصیلی چه چیزی نهفته است؟

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۱۰۹۰ کلمه ۲۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲ صفحه word فونت ۱۴ Arial (Body CS)

رهبری و مدیریت در سیستم آموزش و پرورش:در یک زمینه و رشته ی تحصیلی چه چیزی نهفته است؟

پیترریبینز

اگر سیستم آموزش و پرورش را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، یک تحقیق یا رشته ی مورد مطالعه، در زمینه ی رهبری و مدیریت،نه تنها در انگلستان بلکه در هر جای دیگر دنیا نیز،با انتقادات و آزمایشات نقد گونه ای مواجه بوده است. کسانی که در این زمینه مورد انتقاد قرار میگیرند و به نوعی متهم میشوند در دومین مرحله ادعاهایی را بر مبنای ایدئولوژیک هاو روشهای نامتداول در مقیاسهای کم و غیرجامع و ضعیف مطرح میسازند من این ادعا ها را کشف نمودمو برخی چالشها را در زمینه های دیگر پذیرفتم و دنبال روشی برای بیشتر مشخص نمودن این مسئله هستم.با توجه به تمرکز بر چنین ادعاهایی،در میان عوامل دیگر،عدم وضوح در چگونگی درک زمینه ها،مفاهیم کلیدی نیز میبایست شرح داده شده و تعریف شود، در واقع بیشتر مقالات به دنبال این مسئله و مسائل مرتبط با  رویکردهای پیشنهادی برای فهم و  درک دانش و تولید آن هستند که جامع و فراگیر باشد .بنابراین،من لینگونه استدلال مینمایم که به طور معمول امکان ها و شرایط انسانی در یک رشته و حوزه ی خاص در کل با توجه به تاریخ کمتر فراهم و برآورده شده است.

Leadership and management in education: what’s in a field?1

Peter Ribbins

As with education as a whole, as a field of study and research, educational leadership and management has, notably in the UK but also elsewhere, expe­rienced a period of critical and self-critical examination. The accusations claim much of it is second rate, ideologically orientated, methodologically inadequate, small-scale, non-cumulative, poorly disseminated, and lacking impact on policy and practice. I explore these claims, accepting some and challenging others, and consider how they may be addressed. Given the Special Edition’s focus on, among other things, a perceived lack of clarity as to how the field is to be described and its key concepts defined, much of the article seeks to tackle these and related issues by proposing an approach to understanding knowledge and its production that is rather more comprehensive and inclusive than has been usual in recent times. In doing so I argue that the possibilities of a humanities perspective in general and of history in particular have been greatly under­estimated within the field

کد:۱۳۰۹۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله رهبری و مدیریت در سیستم آموزش و پرورش:در یک زمینه و رشته ی تحصیلی چه چیزی نهفته است؟

نظری بدهید

هفده − 11 =