توضیحات محصول

دانلود مقاله رویکرد چند تکنیکی برای ارزیابی آسیب و مقاوم سازیساختمانهای واقع در نواحی فرونشست کردۀ زمینی: مطالعه موردیِ یک ساختمان هفت طبقه در مورسیا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۷۴ کلمه ۱۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹ صفحه word فونت ۱۶ Arial (Body CS)

رویکرد چند تکنیکی برای ارزیابی آسیب و مقاوم سازیساختمانهای واقع در نواحی فرونشست کردۀ زمینی: مطالعه موردیِ یک ساختمان هفت طبقه در مورسیا

چکیده

این مقاله یک روش چند تکنیکی بمنظور ارزیابی آسیبها و مقاوم سازی ساختمانهای واقع در مناطق متأثر از فرونشستهای زمین ناشی از عقب نشینیِ آب ارائه میدهد. این روش پیشنهادی با ارزیابی جامعِ خسارت و مقاوم سازیِ متعاقبِ یک ساختمان بتونیِ هفت طبقۀ مقاوم سازی شده واقع در شهر مورسیا (جنوب شرقی اسپانیا) نشان داده شده است. این بنا در دهه ۱۹۸۰ احداث شده و بعلت فرونشستهای زمین در گذر زمان به شدت آسیب دید. این ساختمان یک پَخی[۲] بزرگ دارد به این صورت که حداکثر عقب نشینیِ ۲۶۰ میلیمتر و حداکثر جایگزینی افقی در بالای ساختمان ۱۷۷ میلیمتر بود، که بطور قابل توجهی شرایط امنیت و سکونتی آن را کاهش داده است. خسارتهای ساختمان در سال ۱۹۹۵ همزمان با خشکسالی شدید در مورسیا بین سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ شروع شد. سطح میانگین پیزومتریک که دست کم به ۸ متر کاهش یافته بود، نیز به اثبات رسید؛ حتی در نواحی نزدیک به ساختمان به ۱۰ متر میرسید. این تنزلها در سطح پیزومتریک باعث ایجاد جایگزینی های تثبیتی مهمی شد که بطور جدی به ساختار ساختمان آسیب رساندند. این روش ارزیابی پیشنهادی بمنظور تعیین علل آسیبها، اقدامات درجهت مقاوم سازی، انجام نظارت و کنترل متعاقب در جهت تضمین ثبات ساختاری ساختمان مورد استفاده قرار گرفت.

کلمات کلیدی:آسیب ساختمان،شرایط افتراقی، فرونشست زمین، مقاوم سازی ساختمان، نقشۀ کِرَک، رویکرد چند تکنیکی

Multitechnical approach for damage assessment and reinforcement of buildings located on subsiding areas: Study case of a 7-story RC building in Murcia (SE Spain)

ABSTRACT

The work presented herein proposes a multitechnical methodology for damage assessment and reinforcement of buildings located on areas affected by land subsidence induced by water withdrawal. The proposed methodology is illustrated by a comprehensive damage assessment and subsequent reinforcement of a 7-story reinforced concrete building located in the city of Murcia (SE Spain). Construction took place in the 1980s and the building was severely damaged by differential settlements caused by land subsidence throughout time. The building suffered an important tilting, presenting maximum settlement of 260 mm and a maximum horizontal dis­placement at the top of the building of 177 mm, which considerably reduced its habitability and security con­ditions. Damage began to manifest in 1995, coinciding with an intense drought that affected the Murcia area between 1991 and 1995. Average piezometric level decreases of at least 8 m were verified, reaching 10 m in the nearby areas of the building. These piezometric level decreases caused important consolidation settlements that seriously damaged the structure of the building. The proposed multitechnical damage assessment methodology was used to characterize the causes of damage, design reinforcement actions, and carry out subsequent mon­itoring to guarantee the structural stability of the building

Keywords: Building damage Differential settlements Land subsidence Building reinforcement Crack map Multitechnical approach

کد:۱۳۱۳۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله رویکرد چند تکنیکی برای ارزیابی آسیب و مقاوم سازیساختمانهای واقع در نواحی فرونشست کردۀ زمینی: مطالعه موردیِ یک ساختمان هفت طبقه در مورسیا

نظری بدهید

چهار × 2 =