فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله ریزساختار و رفتار مکانیکی قطعه های متخلخل Ti-6Al-4V ِ به دست آمده به روش ذوب انتخابی با پرتو لیزر

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5366کلمه11صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:22صفحه word فونت14 Arial

نمونه سازی سریع با استفاده از خواص مکانیکی نزدیک به بافت استخوانی  سبب شکل گیری بخش های متخلخل تیتانیوم می شود. در این مقاله قطعات  متخلخل ِ آلیاژ Ti-6Al-4V با سه سطح متخلخل  با استفاده از روش ذوب انتخابی با دو انرژی ورودی مختلف درست می شوند . برای تعيين تأثير ريزساختارها  بر خواص مکانيکی، ما از روش های حرارتی استفاده کرده ایم . قطعات متخلخل با روش های اسکن الکترون میکروسکوپی و نوری دسته بندی می شوند . ضرایب  ، بازده و نقاط قوت فشرده سازی نهایی هم توسط آزمون های فشار تعیین می شوند . مارتنزیتی ِ ریزساختار ِ  α’  در همه ء قطعات از پیش ساخته شده مشاهده می شود . در اینجا باید گفت طبق بررسی هایی که انجام شده ، ستون های حاصل از این روش از آنهایی که با مدل CAD تعریف می شوند باریک تر هستند و در نتیجه منافذ  عریضتر و تخلخل های آزمایشگاهی بیشتری بدست می آیند . استفاده از پارامتر های با انرژی بالا ، قطعاتی را با میزان اکسیژن و نیتروژن بیشتر با ستون های نازک تر و توزیع منافذ ِ همگن تری را تولید می کند .برای یک چگالی خاص با استفاده از پارامتر های ورودی ِ با انرژی بالا می توان به خواص مکانیکی بزرگتری دست یافت . قطعات  مارتنزیتی ِ سریعا خنک شده به نسبت قطعات پیش ساخته بازده و نقاط قوت فشرده سازی نهایی بهتری  را از خود نشان می دهند و به نسبت نمونه های گرمادیده ای که زیرساختارهای لایه ای متعادل در فازهای α+β دارند ، بزرگتر هستند .  ضرایب موثر بر روی روش های حرارتی تاثیر چندانی ندارند . بین این نتایج و قطعات متخلخل ِ با هندسه ء مشابه ِ بدست آمده توسط ذوب پرتو الکترون انتخابی که نشان دهنده ء کاربرد لیزر در تولید قطعاتی با خواص مکانیکی بزرگتر برای یک چگالی خاص است ، مقایسه ای را انجام خواهیم داد .

Microstructure and mechanical behavior of porous Ti–6Al–4V parts obtained by selective laser melting

a b s t r a c t

Rapid prototyping allows titanium porous parts with mechanical properties close to that of bone tissue to be obtained. In this article, porous parts of the Ti–6Al–4V alloy with three levels of porosity were obtained by selective laser melting with two different energy inputs. Thermal treatments were performed to determine the influence of the microstructure on the mechanical properties. The porous parts were characterized by both optical and scanning electron microscopy. The effective modulus, yield and ultimate compressive strength were determined by compressive tests. The martensitic α′ microstructure was observed in all of the as-processed parts. The struts resulting from the processing conditions investigated were thinner than those defined by CAD models, and conse- quently, larger pores and a higher experimental porosity were achieved. The use of the high-energy input parameters produced parts with higher oxygen and nitrogen content, their struts that were even thinner and contained a homogeneous porosity distribution. Greater mechanical properties for a given relative density were obtained using the high- energy input parameters. The as-quenched martensitic parts showed yield and ultimate compressive strengths similar to the as-processed parts, and these were greater than those observed for the fully annealed samples that had the lamellar microstructure of the equilibrium α+β phases. The effective modulus was not significantly influenced by the thermal treatments. A comparison between these results and those of porous parts with similar geometry obtained by selective electron beam melting shows that the use of a laser allows parts with higher mechanical properties for a given relative density to be obtained

کد:13011

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com