توضیحات محصول

دانلود مقاله ریسک و تنوع بین المللی شرکت

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۳۰۷ کلمه ۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۰صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

این مقاله تاثیرات تنوع بین المللی شرکت (CID) را در معرض خطر نشان می دهد. اسناد حاصله اصولا ارتباط مثبت میان CID را مشخص میکند. همانطور که بوسیله چهار متغیر عامل تجربی متعدد و احتمال زیان دارایی خالص برآورده شده است. من دریافتم که این تنوع ظرفیت گردش وجوه و درآمدها را افزایش میدهد. دراینجا حمایت تجربی از کاهش در ارتباط میان سطح شرکت و گردش وجوه سطح بازار داخلی با شرکت های متنوع بین المللی نشده. این مطالعه مشخص میکند که افزایش احتمال زیان که بر CID تاثیر دارد، برای شرکت هایی قوی تر است که مراحل پیشرفته فرآیند بین المللی سازی را دارند.یافته های بعدی در بردارنده توسعه شرکت با در نظر داشتن کشورهای در معرض خطر در مراحل بعدی CID است.

  1. مقدمه و انگیزه

تنوع بین المللی شرکت (CID)، یک شمشیر دو لبه است. شرکت هایی که گردش وجوه دارند، در بازارهای مربوطه سرمایه گذاری واقعی دارند و می توانند احتمال زیاد به خاطر تنوع مزایای موجود را کاهش دهند. به هر حال گسترش بین المللی نیز باعث توسعه شرکت ها با منابع احتمال زیان می شود. آیا تنوع بین المللی منجر به کاهش احتمال زیان یا افزایش احتمال زیان با توجه به دو عامل تاثیر گذار می شود که دراین حوزه قرار دارند. البته سومین احتمال هم وجود دارد که در اینجا هزینه و مزایای تراز CID با یکدیگر است. اگر این مورد وجود داشته باشد، CID تاثیری بر مخاطره آمیز بودن شرکت نخواهد داشت.مقوله مطرح شده شواهد تجربی مربوط به سراحتمال موجود را تحت حمایت قرار می دهد. بنابراین، آیا و چگونه CID بر احتمال زیان شرکت تاثیر دارد.درک تاثیرات تنوع بین المللی شرکت در معرض خطر، به طرز فزاینده ای حائز اهمیت است. همانطور که نوآوری تکنولوژیکی منجر به توسعه بین المللی می شود، اگر کشورها مرزهایی برای سرمایه بین المللی و جریان تجاری فراهم می کنند و سرمایه گذاری بین المللی اساسا افزایش می یابد. علاوه بر اینوقایع مالی جهانی پرخرج مثل بحران مالی آسیا، بحران مالی جهانی و بحران منطقه اروپا، به بحث هایی در مورد یکپارچگی بازار مالی می پردازد  و اهمیت درک اختمال زیان شرکت را در رابطه با CID نشان می دهد. تحقیق اخیر بیشتر در مورد این موضوع بحث و بررسی می کند کع تنوع بین المللی منجر به کاهش احتمال زیان می شود. تحقیقات اختصاصی شامل هوگز لوگر سویینی (۱۹۷۵) است که به طور بین المللی دریافتند که شرکت ها احتمال زیان نظام مند، احتمال زیان وابسته به طرز فکر خاص و احتمال زیان کلی خاص، دارند.تاثیرلت کاهش اختمال زیان توسط فاطمی (۱۹۸۴) نشان داده شده که نشان می دهد که شرکت های چند ملیتی و دارایی ها احتمال زیان کمتر و احتمال زیان نظام مند کمتری در مقایسه با دارایی و سهام شرکت های داخلی دارند. میکابل و شاکد (۱۹۸۶) در یافتند که نمونه شرکت های چند ملیتی احتمال زیان نظام مند پایین تر و احتمال زیان کلی پایین تری را در مقایسه با نمونه مشارکت های داخلی نشان می دهد.

Abstract

This study analyzes the effects of corporate international diversification (CID) on risk. Results document a mostly positive relation between CID, as measured by four different empirical proxy variables, and equity risk. I also find that diversification increases the volatility of cash flows and earnings. There is no empirical support of a reduction in correlations between firm-level and domestic market-level cash flows of internationally diversified firms. Finally, this study shows that the risk-increasing effects of CID are stronger for firms that are in more advanced stages of the internationalization process.

fr188:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

1 × 1 =