دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله سنسورها و بیوسنسورهای شیمیایی وایرلس: مقاله مروری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7938 کلمه 45 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:40 صفحه word فونت 14 B Nazanin

سنسورها و بیوسنسورهای شیمیایی وایرلس: مقاله مروری

چکیده

پیشرفت های موازی در تکنولوژی های حساسیت شیمیایی و  ارتباطات وایرلس  پیشرفت سنسورهای شیمیایی وایرلس
(wcss)را  باعث شده است . این وسایل نقلیه هیبریدی تعیین ، گردآوری و توزیع وایرلس  اطلاعات  انالیزی  (بیو)شیمیایی را  به روشی ممکن می سازند که  با  کاربردهایی در مراقبت های بهداشتی،  دفاع، ورزش، محیط و  کشاورزی بر اینترنت سنسور اشیا تاثیر می گذارد. چالش ها و مثال ها برای  هرسنسور شیمیایی مهم و  تکنولوژی های رادیویی مرتبط با   حوزه های کاربرد مختلف بررسی شده اند که آخرین روندها که از  سنسورهای پوشیدنی نشات می گیرند را شامل می شود.  این مقاله مروری روی   WCSهای رادیویی تمرکز می کند، و  در می یابد که  تکنولوژی های وایرلس موجود در همه جا مانند بلوتوث،zigbee ،  شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) و   ارتباطات میدان-نزدیک (NFC)  کمک می کنند تا سنجش (بیو)شیمیایی  انالیزی برای  اتخاذ بازار انبوه ، به ویژه برای دو دسته مهم از سنسورهای شیمیایی-الکتروشمیایی و  نوری مناسب و واقعی باشد.

این  مقاله  انالیز عمیقی از نشریات پژوهشی WCS آکادمیک  در دوره ده ساله 2017-2007   ارائه می کند.

کلمات کلیدی

مقاله مروری، سنسور شیمیایی، بیوسنسور، وایرلس، پوشیدنی، اینترنت اشیا

WIRELESS CHEMICAL SENSORS AND BIOSENSORS: A REVIEW

ABSTRACT

Parallel advances in chemical sensing and wireless communication technologies have sparked the development of wireless chemical sensors (WCSs). These hybrid devices enable wireless determination, collection and distribution of (bio)chemical analytical information in a way that is significantly impacting the Sensor Internet of Things with applications in healthcare, defence, sport, the environment, and agriculture. Challenges and examples for each of the major chemical sensor and major radio technologies related to different application areas are reviewed, including the latest trends emerging from wearable sensors. The review focuses on radio-based WCSs, and finds that ubiquitous wireless technologies such as Bluetooth, ZigBee, radio-frequency identification (RFID) and near-field communication (NFC) are helping make analytical (bio)chemical sensing appropriate and realistic for mass market adoption, in particular for two major classes of chemical sensor – electrochemical and optical. The review provides an in-depth analysis of academic WCS research publications over the ten year period 2007 – 2017.

Keywords

Review; Chemical sensor; Biosensor; Wireless; Wearable; Internet of Things

کد:12918

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله سنسورها و بیوسنسورهای شیمیایی وایرلس: مقاله مروری