فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله سیستم تولید توزیع توربین بادی مغناطیسی دائم متصل به ترانسفورماتور حالت جامد همراه با توابع مدیریت توان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7285کلمه13صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:26صفحه word فونت14 Arial

چکیده

نفوذ بیشتر انرژی باد به حمایت بالای شبکه و توابع مدیرت توان در یک سیستم مبدل انرژی باد (WECS) نیاز دارد. این مقاله یک مبدل حالت جامد با ولتاژ میانگین متصل به سیستم ژانراتور همزمان مغناطیسی همراه با مدرت فعال توان ترکیبی و توابع جبرانی توان انفعالی را بررسی می کند. به طور خاص یک WECS شامل توربین های بادی، SST ها و بارهای dc می باشد. به علاوه، یک الگوریتم مدیریت توان توزیع شده برای یک شبکه dc ارائه شده است. در اینجا، توربین های کنترلی باد محلی نیز اجرا می شود. هدف از این آزمایش رسیدن به حالت تعادلی توان بدون نیاز به ذخیره انرژی یا دستگاه های ارتباطی است. سناریوهای در نظر گرفته شده شامل حالت اتصال شبکه، حالت جزیره، و حالت های گذار هستند. نتایج شبیه سازی برای تایید کارایی راهکار بیان شده ارائه می شوند. به علاوه، این مفهوم به طور تجربی و با استفاده از یک نمونه آزمایشگاهی اندازه گیری شده ثابت می شود.

واژگان کلیدی: سیستم تولید توزیعی، ژنراتور همزمان مغناطیسی دائمی، ترانسفورماتور حالت جامد، توربین های بادی

Solid-State-Transformer-Interfaced PermanentMagnet Wind Turbine Distributed Generation System With Power Management Functions

Abstract—The higher penetration of wind energy poses increas- ing demand for grid support and power management functions of a wind energy conversion system (WECS). This paper investigates a medium-voltage solid-state transformer (SST)-interfaced perma- nent magnet synchronous generator system with integrated active power management and reactive power compensation functions. Specifically, a WECS consisting of wind turbines, SSTs, and dc loads is presented. In addition, a distributed power management algorithm is proposed for a dc network with local wind turbine controls incorporated to achieve a self-contained power-balanced condition without the need for energy storage or communication devices. Scenarios considered include the grid-connected mode, the islanding mode, and the mode transitions. Simulation results are provided to verify the effectiveness of the proposed strategy. Addi- tionally, the concept is experimentally verified using a scaled-down laboratory prototype

کد:4-12702

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com