توضیحات محصول

دانلود مقاله شبیه سازی ها و آزمایشات فرایند آهنگری غیرایزوترمال در یک پروانه از آلیاژ Ti-6Al-4V

تعداد کلمات فایل انگلیسی :۶۷۳۸ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۳ صفحه word فونت ۱۱ B Nazanin

شبیه سازی ها و آزمایشات فرایند آهنگری غیرایزوترمال در یک پروانه از آلیاژ Ti-6Al-4V

چکیده

درمطالعه حاضر، یک فرایند آهنگری دقیق غیرایزوترمال در یک پروانه تک مرحله ای با آلیاژ Ti-6Al-4V برای موتور توربین گازی با استفاده از نرم افزار عنصر محدود شبیه سازی گردید. نتایج شبیه سازی مانند الزامات بار، صدمه، میدان سرعت، تنش، کرنش، و توزیعات دما به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند. شبیه سازی ها الزام بار ماکزیمم را به اندازه ۸۰ MN پیش بینی کردند. اتلاف دمای ماکزیمم در نواحی سطح لبه مشاهده گردید. مرکز و نواحی لبه از جمله نواحی با کرنش بالا در قسمت مربوطه هستند. برای روایی سازی مدل، آزمایشات آهنگری تقلیدکننده شبیه سازی ها در ناحیه فازهای الفا به اضافه بتا (۹۳۰ درجه سانتیگراد) اجرا گردید. مشخصات موقعیت های منتخب قسمت مزبور برای خصوصیات کششی در ۲۷ و ۲۰۰ درجه سانتیگراد ، سختی، میکروساختار، اندازه دانه بندی، و میزان فاز الفای اولیه براساس نتایج توزیع کرنش تعیین گردید. مطلوبیت قسمت آهنگری شده با استفاده از تست نفوذ فلورسنت (دستگاه Mil Std 2175 Grade A) و تست اولتراسونیک (دستگاه AMS 2630 Class A1) تایید گردید. از نتایج آزمایشی، مشخص شد که تغییرات در سختی، خصوصیات کششی در اتاق، و دمای بالا رفته معنی دار نیست. میکروساختار، اندازه دانه بندی، و محتوای فاز الفای اولیه تقریبا یکسان بوده اند.

کلیدواژه ها: آهنگری قالب بسته، شبیه سازی عنصر محدود، میکروساختار، طراحی فرایند، آلیاژ تیتانیوم

Simulations and Experiments of the Nonisothermal Forging Process of a Ti-6Al-4V Impeller

  1. Ram Prabhu

(Submitted January 25, 2016; in revised form April 27, 2016)

In the present study, a nonisothermal precision forging process of a Ti-6A1-4V first-stage impeller for the gas turbine engine was simulated using the finite element software. The simulation results such as load requirements, damage, velocity field, stress, strain, and temperature distributions are discussed in detail. Simulations predicted the maximum load requirement of about 80 MN. The maximum temperature loss was observed at the contour surface regions. The center and contour regions are the high-strained regions in the part. To validate the model, forging experiments mimicking simulations were performed in the a + P phases region (930 °C). The selected locations of the part were characterized for tensile properties at 27 and 200 °C, hardness, microstructure, grain size, and the amount of primary a. phase based on the strain distribution results. The soundness of the forged part was verified using fluorescent penetrant test (Mil Std 2175 Grade A) and ultrasonic test (AMS 2630 class Al). From the experimental results, it was found that the variations in the hardness, tensile properties at room, and elevated temperature are not significant. The microstructure, grain size, and primary a. phase content are nearly same.

Keywords    closed die  forging, finite  element  simulation,  mi­crostructure, process design, Ti alloy

کد:۷-۱۳۲۴۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی

رمز فایل : www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

9 − پنج =