دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله طراحی جدید برای تقطیر چندمرحله ای انفعالی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2262کلمه4صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:9صفحه word فونت14 Arial

چکیده-یک طراحی جدید برای واحد تقطیر  اتمسفری انفعالی دارای اثرات چندگانه پیشنهاد شده است.  سطوح فلزی شیبدار  با  پارچه کتان پوشش یافته و قرار گرفته روی  یکدیگر در جعبه استفاده شده اند.  آب شور سرد  تنها در سکوی فوقانی  تغذیه شده و در امتداد هر سطح جریان می یابد، در اثر جاذبه از یک مرحله به مرحله ی دیگرسقوط می کند، که درنهایت به  سینی گرم شده در پایین می رسد.  بخار در پایین هر سطح  متراکم شده و  بخار آب را  در سمت بالای همان سطح تولید می کند. آزمایش ها  با  یک نمونه اولیه  انجام  شده و  نتایج  بحث شده و با  مقادیر بدست امده  از  مدل محاسباتی مقایسه شدند.  مدل برای ارزیابی اثر تغییرات در پارامترهای سیستم های مختلف استفاده شد.  یک واحد کوچک که توسط خانواده ها در نواحی مجزا استفاده گردیده شرح داده شده است.

1-مقدمه

نواحی مختلف در استان های شمال غربی آرژانتین  مشکلات شدیدی در رابطه با  دست یابی به آب قابل شرب دارند.   بیشتر  منابع آب در این نواحی شور  و برخی از انها آلوده به آرسنیک هستند.   مشکلات سلامت مرتبط با سمیت آرسنیک مشخص شده است. نمک زدایی خورشیدی می تواند راه حلی برای تولید آب تازه در نواحی روستایی مجزا باشد. در این سناریو واحدهای کوچک  می توانند در نزدیکی خانه ها یا  ساختمان های عمومی مانند مدارس یا   پست های بهداشتی نصب شوند.   تقطیرهای خورشیدی نوع گلخانه ای  به طور وسیعی تست شده و یک تکنولوژی کوچک مقیاس است که ی تواند در بسیاری از موارد استفاده شود.

A new design for a passive atmospheric multistage still

Abstract-—A new design for passive atmospheric m ultiple effect distillation unit is proposed. Inclined metallic surraces covered with a cotton fabric and placed one over the other  in  a  box  are  used.  The cold salty water is fed only in the upper stage and flows along each surface, falling from one stage to the next by gravity, reaching finally a heated tray at the bottom. Vapour condenses below each surface and produces the water evaporation in the upper side of the same surface. Experiments have been performed with a prototype and the results are discussed and compared with the values obtained from a computational model. The model is used to evaluate the effect of changes in different system parameters. A small unit to be used by families in isolated areas is described.

  1. NTRODUCTION

Several regions in Argentinean Northwest Provinces have severe problems of potable water availability. Most of the water resources in these regions are saline and some of them are contaminated with arsenic. Health problems associated with arsenic poisoning have been detected [1]. Solar desali- nation can be a solution for the production of fresh water in isolated rural areas. In this scenario small units can be installed nearby houses or public buildings such as small schools or sanitary posts. The greenhouse type solar stills have been extensively tested and are an appropriate small- scale technology that can be used in many cases (2

کد:6-13005

دانلود رایگان فایل انگلیسی طراحی جدید برای تقطیر چندمرحله ای انفعالی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان فایل انگلیسی طراحی جدید برای تقطیر چندمرحله ای انفعالی