دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله عملکردهای منطق فازی برای کنترل فرکانس بار و نیروگاه های توان هیدروالکتریکی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4100 کلمه 8 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:19 صفحه word فونت 14 B Mitra

عملکردهای منطق فازی برای کنترل فرکانس بار و نیروگاه های توان هیدروالکتریکی

چکیده:

کیفیت الکتریسته تولید شده در سیستم های توان، وابسته به خروجی سیستم است که در آن فرکانس ثابت در نظر گرفته شده و برنامه زمان بندی توان و ولتاژ را بسیار خوب نگاه می دارد. بنابراین، کنترل فرکانس بار و LFC برای سیستم های توان بسیار مهم به شمار می رود. به هرحال مساله LFC در سیستم های توان الکتریکی، توجه اندکی از محققان را برانگیخته است. در این پژوهش، کنترل کننده های PI متناسب و کنترل کننده های FGPI انتگرال دیفرانسیل برنامه زمان بندی شده در بهره فازی برای اعمال یک زمینه و دو نیروگاه توان هیدروالکتریکی قابل مقایسه بوده و چندین منابع توان آبی ترکیه را مورد بحث قرار می دهد. برای مقایسه مطالعات انجام شده در کنترل کننده FGPI پشنهادی، می توان به عملکرد بهتری نسبت به کنترل کننده PI معمولی دست یافت. نتایج حاصله با شبیه سازی به خوبی به دست می آیند.

الزویر 2006، همه حقوق محفوظ است.

لغات کلیدی: سیستم های توان، کنترل فرکانس بار، نیروگاه توان هیدروالکتریکی،  کنترل کننده PI معمولی، کنترل کننده PI زمان بندی شده در بهره فازی

Application of fuzzy logic for load frequency control of hydroelectrical power plants

Ertugrul Cam *

Kırıkkale University, Electrical and Electronics Engineering, Campus, 71450 Kırıkkale, Turkey

Received 13 March 2006; accepted 27 September 2006 Available online 5 December 2006

Abstract

The quality of generated electricity in power systems is dependent on the system output, which has to be of constant frequency and must maintain the scheduled power and voltage. Therefore, load frequency control, LFC, is very important for power systems. However, the LFC problem in hydroelectrical power systems has received little attention by researchers so far. In this study, a conventional pro­portional integral (PI) controller and a fuzzy gain scheduled proportional integral (FGPI) controller have been compared for applying to a single area and a two area hydroelectric power plant, considering that Turkey has several hydro power sources. The comparison study indicated that the proposed FGPI controller has better performance than the conventional PI controller. The study results were com­pared by simulation. © 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved

کد:12981

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله عملکردهای منطق فازی برای کنترل فرکانس بار و نیروگاه های توان هیدروالکتریکی