دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله فرآیندجوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی: نوع تغییریافته جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3969 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:16 صفحه word فونت 14 B Nazanin

فرآیندجوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی: نوع تغییریافته جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

چكيده

در پژوهش حاضر روش جديدي براي تغيير فرآيند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(FSW) استفاده شده است.فیکسچر قطعات را در کنار هم نگه می دارد، سپس این قطعات در طیFSW به طور مکانیکی تکان داده می شود که یک جهت طبیعی برای خط جوش به منظور افزایش تنش مواد جوش منطقه است.به عبارت دیگر، ارتعاش قطعه کار با حرکت چرخشی ابزار همراه است.اینفرآیند جدید را می توان به عنوان جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی(FSVW) نامید.نمونه های آلیاژ آلومینیوم 5052 با دو روش جوشکاری،FSW و FSVW جوش داده می شوند.در این بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه های جوش با یکدیگر مقایسه شده است.تحلیل متالوگرافی نشان می دهد روش FSVW هنگامی اعمال می شودکه اندازه دانه ها کاهش وسختی افزایش مییابد.همچنیننتایج آزمون کشش نشان می دهد که مقادیر قدرت و انعطاف پذیری نمونه هایاصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی(FSV) جوشبیشتر از نمونه هایی است که در معرض فرآینداصطکاکی اغتشاشی(FS) جوش قرار دارند.این امر به دلیل سخت تر شدن مواد پلاستیکی در طول FSVW است که منجر به تولید و حرکت بیشترمی شود.بنابراين،اندازه دانه کاهش مییابد و خواص مکانیکیاصلاح میشود.علاوه بر این مشاهده شده است که خواص مکانیکی جوش به دلیل افزایش فرکانس ارتعاش بهبود مییابد.

کلید واژه ها

جوشکاریحالت جامد. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی.ریز ساختار.ویژگی های مکانیکی.

Friction stir vibration welding process: modified version of friction stir welding process

Abstract In the current research, a new method is applied to

modify the conventional friction stir welding (FSW) process.

Fixture, which fixes the workpieces, is shaken mechanically

during FSW in a direction normal to weld line in order to in-

crease the straining of weld region material. In other words,

vibration of workpieces is accompanied by the rotating motion

of tool. This new process can be described as friction stir vibra-

tion welding (FSVW). Al 5052 alloy specimens are welded by

two welding methods, FSW and FSVW. Microstructure and

mechanical properties of welded specimens are compared.

Metallography analyses indicate that grain size decreases and

hardness increases as FSVW method is applied. Tensile test

results also show that strength and ductility values of friction

stir vibration (FSV)-welded specimens are greater than those

relating to friction stir (FS)-welded specimens. It is because of

more work hardening of plasticized material, during FSVW,

which leads to more generation and movement of dislocations.

Correspondingly, grain size decreases and mechanical proper-

ties improve. Additionally, it is observed that the mechanical   
properties of the weld improve as vibration frequency increases.

Keywords Solid-state welding   Friction stir vibration welding . Microstructure . Mechanical properties

کد:3-12957

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله فرآیندجوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی: نوع تغییریافته جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی