توضیحات محصول

دانلود مقاله قیمت گذاری جهت مدیریت روابط کانال صادرات

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۶۷۲کلمه ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

در یک رویکرد جدید بوسیله تئوری نمایندگی ها، ما مفهوم قیمت گذاری محصولات صادراتی ار کمی تغییر داده و دنبال کنار امدن با سطح توزیع،رقابت داخلی با دیگر محصول های توزیع بوده ایم. ما استدلال می کنیم که تامین کننده می تواند رفتارهای نمایندگان فروش خارجی را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه این تاثیر در مدیریت روابط در صادرات بر قیمت ها اثر گذار خواهد شد. بوسیله یک نمونه از ۲۸۳ صادر کننده و وارد کننده،ما به کشف و دستکاری قیمت های صادرات در مورد استفاده برای مقابله به رقابت داخلی پرداختیم و سپس تاثیر آن را برروی کارکرد اقتصادی صادرات بررسی نمودیم. ما مشخص کردیم که کارکرد این سیاست گذاری ،نقش کافی در وارد کننده دشته است. افزون بر این، بوسیله یک مجموعه داده دوتایی کوچک اما نادر، ما به دنبال ارائه آزمون های اضافی در تاثیرگزاری این مدل از قیمت گذاری می باشیم. در آخر،با مقایسه نتایج حاصل از مطالعه ما برای بررسی صادرکنندگان مشخص کردیم که چگونه آنها تمایل به تخفیف قیمت استفاده شده بیش از اندازه دارند که برای ایجاد انگیزه توزیع کنندگان خارج از کشور می باشد.

مقدمه:

هنگامی که صادرکنندگان از طریق واسطه های خارجی مستقل به ترویج مارک ها و برند های خود در بازارهای بین المللی می باشند،تنظیم مناسب قیمت مرزی در موفقیت و یا عدم موفقیت سرمایه گذاری صادرات بسیار مهم است. تحقیقات قبلی در صادرات با یک بررسی جامع نان دهنده تمرکز بر تنظیم قیمت صادرات را داشته و سازگاری قیمت و استانداردای بین المللی نیز در آن دیده می شود. برای رسیدن به عملکرد مناسب در بازارهای خارجی،پژوهش موجود در میان دیگر عوامل مهم به عواملی چون قیمت صادرات،سطح رقابت در بازارهای خارجی نیز پرداخته است. ضمن استفاده از شدت رقابت در بازار خارجی به عنوان یک صادرکننده مهم برای ملاحظات قیمت گذاری،یکی دیگر از زمینه های رقابتی در تنظیم قیمت صادرات بسیار مهم است، اما بسیار کمتر مورد توجه بوده است و آن رقابت در سطح توزیع کننده می باشد. در واقع، به عنوان بسیاری از کانالهای واسطه،معمولا حمل محصولات یک تامین کننده ،دادن آزادی جهت تصمیم گیری است که بتوانند محصولات را جهت ترویج فعال در بازارهای خارجی ارائه کنند یا نکنند. به این ترتیب،واردکننده اگر جایگزین آن نباشد،با یک طیف وسیعی  از محصولات راضی کننده روبرو خواهد بود. این شرایطی است که در آنصادرکننده در یک وضعیت رقابتی داخلی  با ورود دیگر خطوط تولید قرار می گیرد. مدیریت رابطه کانال موفقیت نیاز به منبعی برای غلبه برای رقابت های داخلی بوده و القاء تئوری نمایندگی  فروش را به خود اختصاص داده و تلاش های مناسبی برای ترویج نام تجاری آن انجام داده است.

Abstract

In a novel approach using agency theory, we conceptualize export pricing as price manipulations an exporter initiates to cope with the distributor-level, internal competition with the other product lines the distributor carries. We argue that suppliers can influence foreign resellers’ behaviors and therefore manage export channel relationships with prices. Using a sample of 283 exporter–importer relationships, we uncover the export price manipulations used to cope with internal competition, and we examine their impact on the exporter economic performance. We show that the performance effect of this pricing policy is achieved through the adequate role performance of the importer. Moreover, using a small but rare dyadic data set, we offer an additional test of the effectiveness of this form of pricing. Finally, by comparing the results of our study to exporters’ practice we show how they tend to overuse price discounts to motivate their overseas distributors.

fr192:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

قیمت گذاری جهت مدیریت روابط کانال صادرات

نظری بدهید

پنج × 1 =