دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله لایه های تطبیق امپدانس زاویه گسترده در مواد دی الکتریک دی مغناطیس برای آرایه های فاز بندی شده فعال

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5500 کلمه 12 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:21 صفحه word فونت 14  B Zar

لایه های تطبیق امپدانس زاویه گسترده در مواد دی الکتریک دی مغناطیس برای آرایه های فاز بندی شده فعال

چکیده: در این مقاله، ما به ارائه روش های کلی برای طراحی مواد ایزوتروپیک می پردازیم که لایه های تطبیق امپدانس زاویه پهن را نشان می دهند. [1] این لایه ها برای کاهش تلفات اسکن شده استفاده گردیده و در آرایه های فاز بندی شده فعال برای زاویه های اسکن بزرگ، رخ می دهند. نتایج عددی برای نشان دادن بهبود عملکرد، به کار رفته است که چنین لایه هایی در این بخش موجود می باشند. مواد ایزوتروپیک پیشنهادی و لایه های MM-WAIV یک دستاورد خوبی را در حدود 1 دسی بل دارد که توان انتشاری بیشتری در θ=70 به دست آمده است و از کنار نواحی گسترده به دست می آید و در حدود 13 درصد از پهنای باند در بخش ارتفاع سطح ϕ=90 به دست می آید. عملکرد ضعیف تری در صفحات زاویه ای به دست آمده است و به هرحال می توان به ضریب انعکاس قوی کمتر از 9- دسی بل برای صفحات دیگر در θ=60 و بیشتر از θ=70 اشاره نمود که محورهای مربوطه برای صفحات ϕ=45 در کل باند کاری، مورد استفاده می باشد.

Diamagneto-Dielectric Anisotropic Wide Angle Impedance Matching

Layers for Active Phased Arrays

Fabrizio Silvestri1, 2,*   , Lorenzo Cifola3, and Giampiero Gerini1, 2

Abstract—In this paper, we present the full process of designing anisotropic metamaterial (MM) wide angle impedance matching (WAIM) layers. These layers are used to reduce the scan losses that occur in active phased arrays for large scanning angles. Numerical results are provided to show the improvement in performances that such layers can ensure. The proposed anisotropic MM-WAIM layers achieve an improvement of about 1 dB of more radiated power at θ = 70° from broadside, in a 13% of fractional bandwidth on the azimuthal plane φ = 90°. Weaker improvements are obtained in the other azimuthal planes, however keeping the active reflection coefficient below —9dB for all azimuthal planes up to 0 = 60° and up to θ = 70° off-axis for planes φ = 45°, 90° in the whole operational band

کد:1-12922

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله لایه های تطبیق امپدانس زاویه گسترده در مواد دی الکتریک دی مغناطیس برای آرایه های فاز بندی شده فعال