توضیحات محصول

دانلود مقاله محافظتهای مخاطی و حساسیت شیمیاییِ دوازدهه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۰۰۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۲ صفحه word فونت ۱۴ Arial (Body CS)

محافظتهای مخاطی و حساسیت شیمیاییِ دوازدهه

 

چکیده

مخاط روده دوازدهه در معرض مواد شیمیایی داخلی و خارجی، از جمله اسید، دی اکسید کربن، اسیدهای صفراوی و مواد مغذی است. سنسورهای شیمیایی مخاطی ضروری هستند تا پاسخ های فیزیولوژیکی مانند ترشح، هضم، جذب و تحرک را اعمال کنند. ما یک سیستم شیمیایی مخاطی را پیشنهاد می کنیم که از طریق آن مواد شیمیایی لومینال را از طریق سنسورهای اسید مخاطی و گیرنده های همراهِ پروتئین جی دریافت می کنند. حساسیت اسید / دی اکسید کربن لومینال شامل انیدرازهای کربنیک اکوتو و سیتوزول، انتقال دهنده های یون اپیتلیال و سنسورهای اسید بیان شده بر روی اعصاب در دوازدهه است. علاوه بر این، سیگنال گلوتامات-ال از طریق گیرنده های مخاطی گلوتامات-ال، از جمله گیرنده های متابوتروپ گلوتامات و گیرنده های خانوادۀ هترودیمِر، با فعال شدن اعصاب افارنت و سیکلوجنس در این کار دخالت میکند، در حالی که دی کلسیم لومینال به واسطه گیرنده حساس به کلسیم در دوازدهه بطور متفاوتی احساس میشود. همچنین مطالعات اخیر دخالت گیرنده های مرتبط با انترواندوکرینِ پروتئین جی در اسید های صفراوی و اسید چرب در دوازدهه را نشان میدهند. این سنسورهای شیمیاییِ لومینال کمک می کنند مکانیسم های دفاع مخاطی را برای حفظ یکپارچگی مخاط و واکنش های فیزیولوژیک به کار گیرند. تحریک لومینال شیمیایی در مخاط دوازدهه ممکن است از آسیب مخاطی جلوگیری کرده، متابولیسم مواد مغذی را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت عصب حسی را نیز کاهش دهد.

لغات کلیدی:

سنسور اسیدی، گیرندۀ ونیلوئید، آنهیدر کربونیک، مواد مغذی لومینال، گیرنده های همراه پروتئین جی

Duodenal Chemosensing and Mucosal Defenses

Abstract

The duodenal mucosa is exposed to endogenous and exog­enous chemicals, including acid, CO2, bile acids and nutri­ents. Mucosal chemical sensors are necessary to exert phys­iological responses such as secretion, digestion, absorption, and motility. We propose a mucosal chemosensing system by which luminal chemicals are sensed via mucosal acid sen­sors and G-protein-coupled receptors. Luminal acid/CO2 sensing consists of ecto- and cytosolic carbonic anhydrases, epithelial ion transporters, and acid sensors expressed on the afferent nerves in the duodenum. Furthermore, a lumi­nal L-glutamate signal is mediated via mucosal L-glutamate receptors, including metabotropic glutamate receptors and taste receptor 1 family heterodimers, with activation of af­ferent nerves and cyclooxygenase, whereas luminal Ca2+ is differently sensed via the calcium-sensing receptor in the duodenum. Recent studies also show the involvement of en-teroendocrine G-protein-coupled receptors in bile acid and fatty acid sensing in the duodenum. These luminal chemo-sensors help activate mucosal defense mechanisms in or­der to maintain the mucosal integrity and physiological re­sponses. Stimulation of luminal chemosensing in theduode-nal mucosa may prevent mucosal injury, affect nutrient metabolism, and modulate sensory nerve activity

Keywords

Acid sensor • Vanilloid receptor • Carbonic anhydrase • Luminal nutrient • G-protein-coupled receptors

کد:۱۳۱۲۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله محافظتهای مخاطی و حساسیت شیمیاییِ دوازدهه

نظری بدهید

سه × یک =