توضیحات محصول

دانلود مقاله محکومیت و عمل ایمان و کارها در عهد جدید

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۱۴۰کلمه۱۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۰صفحه word فونت۱۴ Arial

«اگر تو پسر خدا باشی که این سنگ ها نان می شوند»  ( مت. ۴: ۳ ). ظاهرا چنین تصور می‌شود که محکومیت اقدام به عمل می‌آورد. این برای هر چیزی نیست که کلام تبدیل به گوشت شود. پس از گذشت سی سال رشد ، یک وزارتخانه در آنجا باز شده است که شامل فعالیت های پیوسته می باشد. رویداد، پیروی از رویداد در چنین توالی سریع است که اغلب اوقات زمانی برای گرفتن غذا وجود ندارد. بنابراین مشتاق است که گردباد هیجان و کارهایی را انجام دهد که استاد خردمند باید به زودی سربازان بسیار مشتاق خود را کنار بکشد: “شما را از هم جدا کند و کمی استراحت کنید “، این حرکتی جلیلی (Galilee) با اتفاقات مهم است که روستاییان شجاع را از خانه نگهداری بیمار بروی تخت بیرون می کشد و همه را به یک در می‌رساند. هنگامی که پیغمبر تنها و نومید ، که پشت میله‌های زندان ایستاده بود ، به دنبال پاسخی برای امید سحرگاهی خود یا تردید ناامیدانه در مورد مسیح بود ، پیام به او پاسخ می‌دهد: ” بروید و به جان (John) بگویید که چه چیزی می‌شنوید و می بینید: نابینا بینایی اش را بدست آورد وو لنگ راه می رود ، جذامی ها پاک شده اند و کر می شنود، و مرده ها از جا بلند می شوند ، و فقرا خبرهای خوبی برایشان موعظه می شود” ( مت. ۱۱: ۴ R.S.V. ).

Conviction and Action Faitfi and Works in the Neui Testament

“Ir thou be the Son of God command that these stones be made bread” (Matt. ): 3). Evidently it is assumed that conviction brings action.  It  is not for nothing that the Word has become flesh. After thirty years agrow- ing there has opened a ministry that involves incessant activity. Event is to follow event in such swift sequence that often there is to be no time to take food. So keen is to be the whirlwind of excitement and mounting tasks that the wise master must soon withdraw his too eager recruits: “Come ye apart and rest a while.” It is a Galilee astir with momentous happenings, that sends sober villagers from home carrying the sick on pallets and brings a whole cityful to one door. When the lonely and frustrated prophet, chafing behind prison bars, seeks an answer to his dawning hope or despairing doubt about the Messiah, the message sent back to him lays emphasis on deeds: “Go and tell John  what  you  hear and see: the blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them” (Matt. I 1 14 R.s.v.)

کد:۳-۱۲۶۵۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

چهار × 5 =