فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله مدلسازی و تحلیل شبکه سنجش چند ترمیناله دریایی CIGRE HVDC

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۹۷۳کلمه۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

سیستمهای انتقال نیروی HVDC در دریای شمال بکار برده شده تا شبکه های قدرت داخلی را با نیروگاههای برق بادی دریایی وسیع مرتبط سازد. تعداد روز افزون این نیروگاهها، نیاز به طراحی سیستمهای انتقال برق فشار قوی قابل اعتمادتر را بیشتر میکند که منجر به افزایش شبکه های چند ترمیناله HVDC میشود. این شبکه های آتی صرفا توسط مبدلهای الکترونیکی برق تشکیل خواهند شد، و با آنچنان کنترلی طراحی خواهند شد که تضمین کننده عملکرد مناسب و کار قدرتمندی باشند. این مقاله بیانگر تحلیلهای مربوط به سیستم سنجش میباشد که توسط CIGRE کار گروه SC B4 ارائه گردیده است؛ با تمرکز بر روی انتخاب مناسب از مولفه های مربوط به مدلها و پارامترها میباشد. مدل سیگنال کوچک مربوط به این سیستم در ابتدا شکل گرفت. سپس پهنای باند حلقه های کنترلی مختلف بدست آمده و صحت مدل خطی HVDC مطابق با آن انتخاب میشود. در نهایت، عملکرد سیستم سنجش بوسیله تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک مورد مطالعه قرار گرفته و با شبیه ساز سریهای زمانی عددی مربوط به مدل غیرخطی مقایسه میشود.

Modelling and analysis of CIGRE HVDC offshore multi-terminal benchmark grid

Abstract

HVDC power transmission systems are being commissioned in the  North Sea to link inland power grids with large offshore   wind power farms. The growing number of large wind farms is driving the need to design more reliable high  power  transportation systems, leading to the conception of multi-terminal HVDC grids. These future grids will be purely formed by power electronics converters, the control of which will have to be designed to ensure proper performance and robust operation. This paper presents the analysis of the benchmark system proposed by the CIGRE  working group SC  B4,  focusing on the  proper selection of the components models and parameters. The small signal model of the system is first formulated. Then the bandwidth of the different control loops is obtained and the fidelity of the HVDC line  model is selected accordingly. Finally,    the performance of the benchmark system is studied by means of small signal analysis and compared numerical time series simulation of the non-linear model

کد:۳-۱۲۶۲۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

مدلسازی و تحلیل شبکه سنجش چند ترمیناله دریایی CIGRE HVDC

مدلسازی و تحلیل شبکه سنجش چند ترمیناله دریایی CIGRE HVDC

نظری بدهید

1 + 17 =