توضیحات محصول

دانلود مقاله مدلسازی و تحلیل شکست های آبشاری در پروژه ها: یک رویکرد شبکه پیچیده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۶۹۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

مدلسازی و تحلیل شکست های آبشاری در پروژه ها: یک رویکرد شبکه پیچیده

چکیده

با توجه به ادغام پیچیده وظایف در یک پروژه، شکست یک وظیفه می تواند باعث شکست های بسیار بزرگی شود و بخش مهمی از پروژه را نابود کند. برای بررسی شکست های آبشاری در پروژه ها، در این مقاله ابتدا به عنوان یک شبکه هدایت شده وزنی متشکل از وظایف و تعاملات وظیفه، خلاصه می شود، و پس از آن یک مدل آبشاری که شرح وظایف مکانیسم حفاظت از خود پروژه برای بررسی فرآیند انتشار شکست ناشی از شکست یک وظیفه توسعه یافته است. سپس مدل برای بررسی شکستهای آبشاری در یک پروژه تحت سه نوع شکست تک وظیفه با پارامترهای مختلف اعمال می شود. نتایج آزمایش نشان می دهد که این روش در پیش بینی شکست های آبشاری، ارزیابی تاثیر شکست های آبشاری بر روی پروژه و شناسایی آبشارهای بزرگ بسیار موثر است. بینش هایی که از نتایج شبیه سازی حاصل می شود، برای مدیران دارای مفاهیمی در پیاده سازی اقدامات محافظتی برای کاهش ریسک شکست آبشاری و جلوگیری از وقوع فاجعه در پروژه است.

کلمات کلیدی:پروژه، شکست های آبشاری، شبکه های پیچیده، مدیریت ریسک

Modeling and analysis of cascading failures in projects: A complex network approach

Ning Guoa‘*, Peng Guoa, Haiyong Dongb, Jing Zhaoa, Qingye Hana

ABSTRACT

Due to the complex integration of the tasks in a project, the failure of a single task can trigger extremely large-scale failures and destroy a considerable part of the overall project. To investigate cascading failures in projects, in this paper, the project is first abstracted as a weighted directed network composed of tasks and task inter­actions, after which a cascade model that takes account of the project’s self-protection mechanism is developed to examine a failure propagation process originates from a single task failure. The model is then applied to examine cascading failures in a project under three types of single task failures with varying parameters. The experiment results demonstrate that the method is very effective in predicting cascading failures, evaluating the impact of cascading failures on the project, and identifying large cascades. The insights gained from the si­mulation results have implications for managers in the implementation of protective measures to mitigate cascading failure risk and avert project catastrophes

Keywords: Project Cascading failures Complex networks Risk management

کد:۱۳۱۶۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مدلسازی و تحلیل شکست های آبشاری در پروژه ها: یک رویکرد شبکه پیچیده

 

 

نظری بدهید

3 × 5 =