توضیحات محصول

دانلود مقاله مدلی جهت مشارکت کاربران بعد از اجرا در شبکه ERP

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۳۲۰کلمه ۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۹صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

بر اساس تئوری شبکه ی اجتماعی این مطالعه نیت دارد تا به بررسی این موضوع بپردازد که: آیا مرکزیت شبکه بر مشارکت کاربران در سیستم های ERP بعد از اجرا تاثیر دارد یا نه. برای مرکزیت شبکه ما از مقدار، نزدیکی، میانبود و بردار ویژه بمنظور نشانگر استفاده می کنیم تا روابط بین مرکزیت شبکه های فردی و مشارکت کاربر را بررسی کنیم. سپس ما تاثیر مشارکت کاربر را روی میزان استفاده از سیستم و میزان رضایت کاربر بررسی میکنیم. ما از ERPپس از اجرا کمپانی TSCبرای نمونه استفاده کرده ایم.
داده های نمونه ۲۱۱ پرسشنامه دارد. نتایج تجربی نشان داد که مرکزیت شبکه روی سه ویژگی مشارکت کاربر نتیجه مثبتی دارد. فعالیتهای عملی و فعالیتهای مرتبط اثر مثبتی روی استفاده ی سیستم داشتند. روابط استفاده کننده-IS ، فعالیت عملی و فعالیتهای مرتبط بر میزان رضایت کاربر اثر مثبتی داشت. از دیدگاه شبکه های اجتماعی ،ما نشان دادیم که شبکه ی کاربر ERP نقش تعیین کننده ای در اثر گذاری روی مشارکت کاربر در دوره ی بعد از اجرا دارد که برای میزان استفاده از سیستم و رضایت کاربر حیاتی است.

مقدمه

بسیاری از محققان فاکتورهای اصلی برای اجرای سیستم ERP (برنامه ریزی منابع سازمان) را مطالعه می کنند. این فاکتورهای موفق را می توان به صورت انسانی/تشکیلاتی، تکنیکی و اقتصادی طبقه بندی کرد. اگر چه هریک از فاکتورها اهمیت دارند، محققان متفق القول اند که فاکتورهای انسانی بیش از فاکتور تکنیکی و اقتصادی برای موفقیت پروژه های ERP اهمیت دارند.سارکر و لی (۲۰۰۳ )، باوردارند که توانا ساختن اعضای تیم برای مدیریت فردی و مسایل ارتباطی در مرکزیت موفقیت پروژه اجرای ERP  است. سالمرون و لوپز (۲۰۱۰ )بیان کردند که تشویق شرکت فعالانه ی کاربران در پروسه ای پس  از اجرای سیستمهای ERP برای موفقیت درنگهداری از ERP ضرورت  دارد.

Abstract

Base on the social network theory, this study attempts to investigate whether the network centrality will affect the user participation in ERP system post-implementation or not. In aspects of network centrality, we used degree, closeness, betweenness and eigenvector as indicators to investigate the relationships between individual network centrality and user participation. Then we further explore the impact of user participation on system use and user satisfaction. We adopted the ERP post-implementation of TSC Company as an example. The sample data has 211 questionnaires. Our empirical results show that network centrality positively affects the three dimensions of user participation; hands-on activity and communication activity positively affect system use; user–IS relationship, hands-on activity, and communication activity positively affect user satisfaction. Through the lens of social network, we argued that ERP user network plays an important role to influence user participation in post-implementation period, which is critical for system use and user satisfaction.

fr122:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

5 + 13 =