دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله مدل سازی عددی و تحلیل تجربی روی ارتعاشات طولی-چرخشی پیوسته برای یک شفت پروانه کشتی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7395 کلمه 11 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:33 صفحه word فونت 14 B Nazanin

مدل سازی عددی و تحلیل تجربی روی ارتعاشات طولی-چرخشی پیوسته برای یک شفت پروانه کشتی

چکیده

یک مدل ساده شده انبوه با استفاده از معادلات دیفرانسیلی معمولی ساخته می شود. این مدل بر ارتعاشات طولی و چرخشی پیوسته یک شفت پروانه کشتی تمرکز دارد. شبیه سازی عددی طبق الگوریتم ارائه شده و سپس رفتار دینامیک بررسی می شود. یک راه حل تئوری با مدل ساده حل می شود. این راه حل نشان دهنده ی دقت مدل توده ای ارائه شده است. براساس این مدل، فرکانس طبیعی پیوسته و ماکسیمم سرعت هر جهت تعیین می شود. آزمایش های تجربی برای تایید کاربرد مدل عددی در سرعت های چرخشی و شرایط بار مختلف انجام می شود. طبق نتایج، فرکانس طبیعی بدون تغییر باقی می ماند، اما ماکسیمم شتاب با افزایش سرعت چرخشی و بار افزایش می یابد. فرکانس های طبیعی که جهت های دیگری را ارائه می دهند، توسط اثر جفت شدگی القا می شود و پاسخ دینامیکی افزایش می یابد. پاسخ نهایی در جهت بدون القاء، به دلیل اثر جفت شدگی بزرگ می شود. یک مقدار ضریب سختی جفت شدن براساس بحث برروی مدل سازی و نتایج تجربی ارائه می شود.

Numerical modeling and experimental analysis on coupled torsional-longitudinal vibrations of a ship’s propeller shaft

ABSTRACT

A simplified lumped-mass model was established using ordinary differential equations, focusing on the coupled torsional-longitudinal vibrations of a ship’s propeller shaft. The numerical simulation based on the presented algorithm was then developed and the dynamic behavior was investigated. A theoretical solution setup with simple model was solved to demonstrate the accuracy of the proposed lumped-mass model. Based on this model, the coupled natural frequencies and the maximum acceleration of each direction were determined. Experimental tests were conducted to validate the applicability of the numerical model, over a range of rotational speeds and loading conditions. It is found that the natural frequencies are unaffected while the maximum acceleration are increased with the rotational speed as well as the loading. Natural frequencies representing other directions are induced by the coupling effect, and enhance the dynamical response. The ultimate response in the direction without excitation is enlarged because of the coupling effect. An appropriate coupling stiffness coefficient value has been proposed based on the discussion on modeling and experimental results

Keywords:

Coupled torsional-longitudinal vibrations

Propeller shaft

Lumped-mass method

Numerical calculation

Experiments

کد:12986

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مدل سازی عددی و تحلیل تجربی روی ارتعاشات طولی-چرخشی پیوسته برای یک شفت پروانه کشتی