دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله مدل های صلاحیت  برای ارزیابی تفکر استراتژیک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7155 کلمه 19 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:33 صفحه word فونت 14 B Nazanin

مدل های صلاحیت  برای ارزیابی تفکر استراتژیک

چکیده

هدف-هدف این مقاله ارزیابی مدل های صلاحیت استفاده شده توسط سازمان ها برای ارزیابی توانایی تفکر استراتژیک لیدرها، مدیران و  سایر کارمندانشان می باشد.

طراحی/ روش/ شیوه- یک  مطالعه تفسیری پایه ای   توسط مدیران منابع انسانی در محدوده وسیعی از سازمان ها انجام شد.  مشارکت کنندگان  مصاحبه شدند،   مدل های صلاحیت   مورد استفاده  به اشتراک گذاشته شده، بررسی و  مورد بحث قرار گرفت. فرایند توسعه مدل  همچنین  به صورت  عمقی کشف شد.  یافته ها  از طریق  کنترل های فردی و  مثلثات  تایید شدند.

یافته ها-مدل های مورد استفاده همچنین   تفکر استراتژیک را  به صورت   صلاحیت  مستقل شناسایی کرده یا  ان  را  تحت  سه حوزه مختلف تعبیه کرده اند.  اغلب  یک یا  چند سطح اجرایی را  پوشش داده، که انتظارات متغیر برای  تفکر استراتژیک را  با   عنوان کار یا  سطح، یا   تمایز سطوح عملکرد  تفکر استراتژیک بیان می کنند.  مدل ها  توصیفات  رفتارهای تفکر استراتژیک را  شامل می شوند که هفت دسته  توسعه استراتژی، اجرا، و   تنظیم سازمانی را  شامل می شود.

محدودیت های تحقیق/ پیامدها-مطالعه  نشان هایی از تعمیم  بالقوه را  نشان می دهد که باید  توسط بیشتر سازمان ها در  بخش ها در نظر گرفته شود.

پیامدهای عملی-یافته ها برای متخصصان  فرمت و  مثال های محتوایی  را  ارائه می دهد تا ارزیابی تفکر استراتژیگ را  در  مدل های صلاحیت  موجود   و  ملاحظات  فرایند  برای توسعه/بازبینی مدل را  تقویت  کنند.   یافته ها همچنین   مشخص می کند که چگونه اجزای مدل صلاحیت در طیف  فعالیت های مدیریت استعداد استفاده شده است.

اصالت/ارزش-این مطالعه شکاف بین منابع را  با  فراهم نمودن  شناسایی مبتنی بر تجربهرفتارهای تفکر استراتژیک، که سازمان ها  به عنوان صلاحیت  لازم در نظر می گیرند و  چگونگی ارزیابی انها، پر می کند. در این کار، مطالعه نگاه اجمالی بر چگونگی استفاده تفکر استراتژیک  درعمل و در محدوده ای از  فعالیت های مدیریت استراتژیک استفاده شده  ارائه می کند.   بعلاوه،  مطالعه تفکر استراتژیک را  به  منابع توسعه صلاحیت مرتبط می کند،  که جزئیات توسعه مدل صلاحیت  را  برای تفکر استراتژیک  نشان می دهد و فرصت ها برای  توسعه تئوری مرتبط را  در هر دو حوزه مشخص می نماید.

کلمات کلیدی: تفکر استراتژیک، مدلسازی صلاحیت،  صلاحیت  تفکر استراتژیک

Competency models for assessing strategic thinking

Ellen Goldman and Andrea Richards Scott

Department of Human and Organizational Learning, George Washington University, Washington, District of Columbia, USA

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the competency models used by organizations to assess the strategic thinking ability of their leaders, managers, and other employees. Design/methodology/approach – A basic interpretive study was conducted with human resource executives across a broad range of large organizations. Participants were interviewed, and competency models in use were shared, reviewed, and discussed. The model development process was also explored in depth. Findings were verified via member checks and triangulation. Findings – Models in use either identify strategic thinking as a stand-alone competency, or embed it under three different areas. Most cover one or more executive levels, stating varying expectations for strategic thinking by job title or level, or differentiating strategic thinking performance levels. The models include descriptions of strategic thinking behaviors that cross seven categories of strategy development, implementation, and organizational alignment.

Research limitations/implications – The study provides indications of potential generalizations that should be considered with more organizations across sectors.

Practical implications – The findings provide practitioners with format and content examples to enhance the assessment of strategic thinking in existing competency models, as well as process considerations for model development/revision. The findings also identify how competency model components are used across the spectrum of talent management activities.

Originality/value – The study fills a gap in the literature by providing empirically based identification of the strategic thinking behaviors organizations consider essential competencies and how they are assessed. In so doing, the study provides a glimpse of how strategic thinking is used in practice and across a range of strategic management activities. In addition, the study links strategic thinking to the competency development literature, illustrating details of competency model development for strategic thinking, and identifying opportunities for related theory development in both domains.

Keywords Strategic thinking, Competency modelling, Strategic thinking competency Paper type Research paper

کد:13178

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مدل های صلاحیت برای ارزیابی تفکر استراتژیک