توضیحات محصول

دانلود مقاله مدیریت پروژه محصل ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۹۴۶کلمه ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

مدیریت پروژه با ارزش کسب شده (EVPM) یک ابزار موثر برای کارکرد مدیریت پروژه می باشد. بااین وجود،برخی از مطالعات انجام شده در برنامه های افزایش و کاربردی در EVPM در بهبود هزینه و مدت زمان برآورد نهایی به جی بهبود در استفاده از ارزش برنامه ریزی شده (PV) به پیش بینی ارزش بدست آمده (EV) و ارزش هزینه واقعی (AC) بوده است. این مطالعه یک شیوه مدلسازی ساده برای بهبود قدرت پیش بینی از PVقبل از اجرای یک پروژه است. با استفاده از این شیوه مدل سازی،این مطالعه توسعه مدل EV و پیش بینی AC را برای چهار پروژه انجام شده است. امتیاز پیش بینی نمونه با استفاده از میانگین خطای مطلق (MAPE) مشخص میکند که شیوه ارائه شده پیش بینی را بهبود می بخشد که به طور متوسط وقتی در حدود ۲۳.۶۶% و ۱۷.۳۹% را به ترتیب برای EV و AC داشته است. این بهبود در قدرت پیش بینی PV قبل از مدیریت پروژه گردآورنده اطلاعات قابل اطمینان تری در مورد کارکرد EV و AC بوده و اجازه می دهد که فعالیت موثر برای اطمینان از نتایج کارکرد مطلوب به وجود بیاید.

مقدمه:

مطالعات مدیریت پروژه به طور گسترده ای  براین فرض استوار است که پیش بینی عملکرد مدیریت پروژه با راهنمایی مهندسان  در مسائل علمی،اجازه می دهد که عملکرد مدیریت به صورت فعال باشد. چندین محقق مدل ها و روش های براورد  بهتر عملکرد  پروژه را پیشنهاد نموده اند. جزئیات در این مدل ها و رویکردها متفاوت با اهداف و فرضیاتی در مورد اطلاعات مختلف در دسترس می باشد. مدیریت پروژه بدست آورنده ارزش ها (EVPM)،یک روشی است که دامنه و هزینه و برنامه ای برای اندازه گیری و برقراری ارتباط در فرایند فیزیکی واقعی یک پروژه بوده و اغلب از انها به عنوان روش های پیش بینی عملکرد استفاده می شود. EVPM تولید یک شاخص واریانس و عملکرد را برای هزینه های پروژه و برنامه ها،ارائه نشانه های اولیه از عملکرد پروژه را در نتایج دارد. یک اجماع گسترده در میان محققان وجود دارد که در مورد سودمندی EVPM برای نظارت  بر پروژه و پیش بینی  عملکرد بوده و EVPM تبدیل به یک جزء مهم در مدیریت  پروژه های موفق شده است. که با تحقیقات قابل توجهی در برنامه های افزایشی و برنامه کاربردی از EVPM منتشر شده است. با وجود تجهیزات  و آرایش کامل  از مطالعات EVPM،مطالعات قبلی افزایش تمرکز را در دقت و قابلیت اطمینان  در پیش بینی هزینه نهایی و مدت زمان یک پروژه را دارد. تعداد نسبتا  کمی از آدرس های  بهبود پیش بینی در ارزش های  برنامه ریزی شده ،در نظر گیرنده  برآورد های اولیه از ارزش های بدست امده بوده و هزینه های واقعی قبل از اجرای پروژه را نشان می دهد. در نتیجه،به نظر می رسد فقدان یک مدل منجر به افزایش دقت پیش بینی  از ارزش بدست امده و هزینه های واقعی قبل از اجرای چروزه را برعهده دارد. بقیه مقاله به شرح زیر است. بخش دوم به بررسی مطالعات مرتبط  با EVPM می پردازد و در  بخش سوم سوالات پژوهشی و روش ارائه می شود و در بخش چهار،ساختار داده ها و مدل و اعتبار آن ارائه می شود و در بخش پنجم خلاصه تحقیقات انجام شده ارائه شده و نتیجه گیری می شود. در بخش ۶ توصیف محدودیت های  تحقیق و تحقیقات آینده را ارائه می کند.

Abstract

Earned value project management (EVPM) is an effective tool for managing project performance. However, most studies on extensions and applications of EVPM concentrate on improving final cost and duration estimates rather than improving upon the use of planned value (PV) to predict earned value (EV) and actual cost value (AC). This study proposes a straightforward modeling method for improving the predictive power of PV before executing a project. By using this modeling method, this study develops EV and AC forecasting models for four case projects. Out-of-sample forecasting validation using mean absolute percentage error (MAPE) demonstrates that the proposed method improves forecasting accuracy by an average of 23.66% and 17.39%, respectively, for EV and AC. This improvement on PV’s predictive power prior to project execution provides management with more reliable predictive information about EV and AC performance, allowing for effective proactive action to ensure favorable performance outcomes.

 کد:fr125

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

دو + 2 =