توضیحات محصول

دانلود مقاله مراقبت(درمان)خط-سوم[۱] و معالجه رادیولگاند [۲] ۱۷۷Lu-PSMA از سرطان پروستات مقاوم به اختگی[۳]متاستاژ:یک بررسی سیستماتیک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۲۴۸ کلمه ۱۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

مراقبت(درمان)خط-سوم[۱] و معالجه رادیولگاند [۲] ۱۷۷Lu-PSMA از سرطان پروستات مقاوم به اختگی[۳]متاستاژ:یک بررسی سیستماتیک

چکیده

اهداف. اختلاف نظر در مورد اثر نسبی آنتی ژن غشای خاص پروتئین پروستات (PSMA)رادیولایگند درمان (RLT)و مراقبت خط سوم برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات مقاوم به كاستراسیون متاستاتیک(mCRPC)وجود دارد.هدف از بررسی سیستماتیک ما این بود که مشخص کنیم که آیاRLT 177Lu-PSMA و درمان خط سوم اثرات مشابه و اثرات نامطلوب دارند (PROSPERO ID CRD42017067743).

مواد و روش ها .این بازبینی به ترتیب موارد مطرح شده برای نظردهی سیستماتیک و متا آنالیز (PRISMA)را دنبال کرد.جستجو در Pubmed و Embase مقالات انتخاب شده تا سپتامبر ۲۰۱۷٫یک تحقیق در ClinicalTrials.gov نشان داد مطالعات در حال انجام است. این متاآنالیز از مدل اثرات تصادفی استفاده کرد.نتایج دوازده مطالعه از جمله ۶۶۹ بیمار،RLT 177Lu-PSMA را گزارش کردند.به طور کلی، ۴۳٪ازبیماران حداکثر کاهش PSA ≥۵۰٪ پس از درمان با RLT 177Lu-PSMA بود.درمان (I & T)عمدتا اثرات نامطلوب گذرا داشت.شانزده مطالعهشامل۱۳۳۸ بیمار گزارش سوم درمان بودند.به طور کلی، ۲۱٪ازبیمارانکاهش بهتر از PSA کمتر از ۵۰٪پسازمراقبتسومبودند.پس از درمان سوم با enzalutamide و cabazitaxel، عوارض جانبی ناشی از قطع درمان برای ۱۰ تا ۲۳ درصد از بیماران بود. RLT 177Lu-PSMA بهترینPSA کاهش ۵۰٪بیشتر از درمان سوم را داشت(میانگین ۴۴٪درمقابل ۲۲٪، ۰۰۰۲ / ۰P =، آزمون t).RLT 177Lu-PSMA باعث بهبود بیشتر از ۱۰ مورد از درمان سوم شد (به طور کلی ۳۱ مورد از ۱۰۹ بیمار در مقایسه با ۴۳ نفر از ۲۷۵ بیمار، ۰۰۴ / ۰p =، آزمون χ۲).بعد از ۱۷۷Lu-PSMA RLT، پس از درمان سومین خط بقای متوسط، طولانی تر بود اما تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (میانگین ۱۴ ماه در مقابل ۱۲ ماه، t = 32/0).عوارض جانبی ناشی از قطع درمان در درمان خط سوم نسبت به ۱۷۷Lu

metastaticمتاستاز يا فراگستري به گسترش و مهاجرت سلول‌هاي سرطاني ازيک بافت به بافت‌هاي ديگر،گفته مي‌شود.

PSMA RLT اغلب بیشتربود(۲۲ نفر از ۶۶ بیمار در مقایسه با ۰ ۴۶۹ بیمار، ۰۰۱/۰ p <، آزمون χ۲).

نتیجه گیری.همانطور که در مورد بیماران مبتلا به mCRPC، درمان با ۱۷۷Lu-PSMA-617 RTL و ۱۷۷Lu-PSMA I & T موجب اثرات بهتر و اثرات جانبی ناخوشایندی نسبت به درمان سوم شد.

Third-line treatment and 177Lu-PSMA radioligand therapy of metastatic castration-resistant prostate cancer: a systematic review

Abstract

Aims There is a controversy as to the relative efficacy of 177Lu prostate specific membrane antigen (PSMA) radioligand therapy (RLT) and third-line treatment for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). The aim of our system­atic review was to elucidate whether 177Lu-PSMA RLT and third-line treatment have similar effects and adverse effects (PROSPERO ID CRD42017067743).Methods The review followed Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) guidelines. Searches in Pubmed and Embase selected articles up to September 2017. A search in ClinicalTrials.gov indicated ongoing studies. The meta-analysis used the random-effects model.Results Twelve studies including 669 patients reported 177Lu-PSMA RLT. Overall, 43% of the patients had a maximum decline of PSA of >50% following treatment with 177Lu-PSMA RLT. The treatment with 177Lu-PSMA-617 and 177Lu-PSMA for imaging and therapy (I&T) had mainly transient adverse effects. Sixteen studies including 1338 patients reported third-line treatment. Overall, 21% of the patients had a best decline of PSA of >50% following third-line treatment. After third-line treatment with enzalutamide and cabazitaxel, adverse effects caused discontinuation of treatment for 10% to 23% of the patients. 177Lu-PSMA RLT gave a best PSA decline >50% more often than third-line treatment (mean 44% versus 22%, p = 0.0002, t test). 177Lu-PSMA RLT gave objective remission more often than third-line treatment (overall 31 of 109 patients versus 43 of 275 patients,p = 0.004, x2 test). Median survival was longer after 177Lu-PSMA RLT than after third-line treatment, but the difference was not statistically significant (mean 14 months versus 12 months, p = 0.32, t test). Adverse effects caused discontinuation of treatment more often for third-line treatment than for 177Lu-PSMA RLT (22 of 66 patients versus 0 of 469 patients,p< 0.001, x2 test). Conclusions As for patients with mCRPC, treatment with 177Lu-PSMA-617 RTL and 177Lu-PSMA I&T gave better effects and caused fewer adverse effects than third-line treatment.

Keywords Prostate cancer . 177Lu-PSMAradioligandtherapy . Abiraterone Enzalutamide . Docetaxel Cabazitaxel Systematic review

کد:۱۳۱۵۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله مراقبت(درمان)خط-سوم[1] و معالجه رادیولگاند [2] 177Lu-PSMA از سرطان پروستات مقاوم به اختگی[3]متاستاژ:یک بررسی سیستماتیک

نظری بدهید

2 × دو =