توضیحات محصول

دانلود مقاله مروری سیستماتیک بر پیاده سازی TIJ: شرکتهای خارجی در مکزیک به عنوان مطالعه موردی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۸۲۰کلمه۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

مکزیک دارای توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا و کانادا است که در سال ۱۹۸۸ به امضاء رسیده است. این توافقنامه شرایط را برای ایجاد بسیاری از شرکت های خارجی در برخی شهرهای مکزیک در منطقه مرزی بین مکزیک و ایالات متحده آمریکا را فراهم میکند. این استراتژی از برخی فاکتورها همچون موقعیت جغرافیایی یکی از بزرگترین بازارهای جهان، نیروی انسانی واجد شرایط و هزینه تولید پایین بهره میگیرد. با ورود این شرکتها که اغلب ماکوییلادور نام دارند، بسیاری از روش های تولید معرفی شده اند، و یکی از آن به طور گسترده ای در استراتژی تولیدِ زمان محور بکار رفته است. با وجود مزایای TIJ، روابط داخلی از بین چندین عوامل صنعتی و همچنین اثربخشی آنها بر نتایج به دست آمده از اجرای TIJ در مکزیک همچنان ناشناخته هستند. این نکته میتواند دلیل اصلی برای ارائۀ این مقاله باشد که هدف آن بیان نتایج یک نظرسنجی اعمال شده به شرکت های خارجی در مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا است. از یک طرف، فعالیت های توسعه یافته توسط این شرکتها در طول این فرآیند پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان متغیرهای مستقلِ نهفته گروه بندی شده اند. این متغیرها عبارتند از تعهد سازمانی، کانال های ارتباطی در سازمان، توانمندسازی کارکنان، ارائه آموزش در سطوح مختلف سازمانی و ظرفیت حل مشکلات. از سوی دیگر، مزایای به دست آمده نیز به عنوان متغیرهای وابستۀ پنهان گروه بندی می شوند. این متغیرهای وابسته شامل مدیریت موجودی، کیفیت، و هزینه میشوند. این جنبه ها در فعالیت ها و مزایای شرکتها با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند که برای شناسایی و تجزیه و تحلیل روابط عِلّی قابل کاربرد هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که تعهد مدیریت و ارائۀ آموزش بعنوان فاکتورهای بحرانی موفقیت در پیاده سازی TIJ هستند و این موفقیت را نیز می توان از طریق شاخص های موجودی، کیفیت، و عملکرد هزینه مورد ارزیابی قرار داد.

A systematic review/survey for JIT implementation: Mexican maquiladoras as case study

A B S T R A C T

Mexico has a free trade agreement with the United States of America (USA) and Canada which was signed in 1988. This agreement created the conditions for establishing many foreign companies in several Mexican cities along the border zone between Mexico and USA. This strategy takes advantage of the geographic proximity with one of the biggest markets in the world, qualified manpower, and low production cost. With the arrival of those companies, frequently called Maquiladoras, a lot of production approaches have been introduced, and one of those widely applied is the just-in-time (JIT) production strategy. Despite the benefits of JIT, the interrelationship among several industrial factors and their impact on results derived from the implementation of JIT are unknown in Mexico. This is the underlying reason of this article, which aims at illustrating the results of a survey applied to foreign companies established in the Mexican–USA border. On the one hand, the activities developed by these companies during the implementation process of JIT are investigated and grouped as latent independent variables. These variables include organizational commitment, communication channels in organization, empowerment granted to employees, education provided in different organizational levels, and the capacity to solve problems, among others. On the other hand, the obtained benefits investigated are grouped as latent dependent variables. These dependent variables involve inventory management, quality, and cost, among others. Those aspects in the activities and benefits of the companies were evaluated using the structural equations model (SEM), which is useful to identify and analyze causal relationships. Result obtained from SEM indicates that management commitment and education are the main critical success factors in the JIT implementation, and that success can be measured through inventory, quality, and cost performance indicators

کد:۱۲۷۴۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

یک × 1 =