توضیحات محصول

دانلود مقاله مطالعه تجربی تکنیک رطوبت دهی نمک زدایی خورشیدی با اثرات چندگانه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۶۸۶کلمه۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

هدف این  تحقیق  بررسی تجربی پارامترهای عملیاتی اصلی یک فرایند نمک زدایی جدید است  که با  روش اثرات چندگانه جو رطوبت دهی –رطوبت زدایی کار می کند. ستاپ آزمایش طراحی شده و برای انجام و  بهینه سازی این  تکنیک ایجاد شد.  بخش های اصلی  ستاپ اصلی از دستگاه تجهیزات حرارتی (تبادل حرارتی) ، یک مرطوب کننده پاششی،  و  سیستم مربوط کننده تشکیل شده است. این  تجهیزات  برای شبیه سازی فرایند نمک زدایی آب دریا به طور تجربی با  یک سیستم  گرم کننده-مرطوب کننده جمع کننده هوا خورشیدی هشت مرحله ای ساخته شده است.  دمای خروجی جمع کننده هوا خورشیدی  برای استفاده در فرایند نمک زدایی به عنوان  یک دستگاه گرم کننده خورشیدی استفاده شد. شرایط عملیاتی  که مورد مطالعه قرار گرفت عبارت است از: نسبت آب به سرعت شار توده هوای خشک در سیستم، رطوبت مطلق  ورودی مرطوب کننده، نرخ شار توده هوای خشک  در سیستم و  تابش خورشیدی یا دمای هوای ورودی مرطوب کننده. نتایج تجربی بدست امده  برای ایجاد فشار و  ارتباط تاثیر شرایط عملیاتی مختلف به رفتار  فرایند نمک زدایی حرارت دهی-رطوبت دهی هوای هشت مرحله ای استفاده شد. نسبت آب به سرعت شار توده هوای خشک بهینه شد، که دقیقا %۴۵ بوده است. مقدار سرعت شار توده هوای خشک در سیستم می تواند با  تابش خورشیدی تغییر کند تا  محتوای رطوبت  ماکزیمم در انتهای سیستم  و همچنین  به هنگام  کار در  فرایند  مرطوب سازی آدیاباتیک داشته باشد.

کلمات کلیدی: نمک زدایی خورشیدی، فرایند رطوبت دهی-رطوبت زایی

Experimental study of a multiple-effect humidification solar desalination technique

Abstract

The object ofthis research is to experimentally investigate the principal operating parameters ofa new desalination process working with an air multiple-effect humidification–dehumidification method. A test set-up was designed and constructed to carry out and optimise this technique. The main parts of the present set-up consist of a heat equipment device (heat exchanger), a spray humidifier and a dehumidifier system. This equipment was used to simulate the seawater desalination process experimentally with an eight-stage air solar collector heating-humidifying system. The outlet temperature ofthe air solar collector was correlated for use in the desalination process as a solar heating device. The operating conditions studied were: ratio of water to dry air mass flow rate through the system, humidifier inlet absolute humidity, dry air mass flow rate through the system and solar irradiation or humidifier inlet air temperature. The experimental results obtained were used to put stress and correlate the influence of the different operati• ۸ cond.itions on the behavior of the eight-stage air heating-humidifying desalination process. The ratio of water to dry air mass flow rates was optimized, precisely 45%. The value of dry air mass flow rate through the system can be also varied with solar radiation in order to have a maximum of humidity content at the end of the system and though working in an adiabatic humidification process.

Keywords.’ Solar desalination; Humidification–dehumidification process

کد:۲-۱۳۰۰۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

هجده − چهارده =