فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله مفهوم سازی و اعتبار بخشیدن به ساختار فاصله روانی در زمینه گردشگری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۵۰۸کلمه۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۵صفحه word فونت۱۴ Arial

این مقاله در مورد اعتبار  بخشیدن به ساختار فاصله روانی در زمینه گردشگری است. دو گروه مختلف از گردشگران با زمینه های مختلف فرهنگی نظیر فردگرایی (استرالیا) و جمع گرایی (کره جنوبی) در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. گام های متوالی برای بررسی اعتبار مقیاس با انتخاب موضوع در هر دو ادبیات پژوهشی بازاریابی و گردشگری انجام می شود.  تحليل عاملي اکتشافي باعث ساخت سازه اندازه گيري دو بعدی و تحليل عاملي تاييدکننده اعتبار سازه را در هر دو گروه مورد تاييد قرار داد. علاوه بر این، آزمون تی نمونه مستقل از تفاوت بین گروه های فردگرایانه و جمع گرایانه مرتبط با فاصله روانی درک شده را تایید می کند.

کلمات کلیدی: فاصله روانی؛ اندازه گیری فاصله روانی؛ فردگرایی، جمع گرایی

Conceptualizing and validating the psychic distance construct in the context of tourism

This paper examines the validation of the psychic distance measure in tourism context. Two different groups of tourists with different cultural backgrounds of individualist (Australian) and collectivist (South Korean) are studied for the purpose of this research. Sequential steps are undertaken to test the scale validity by selecting items from both marketing and tourism literature. The exploratory factor analysis resulted in measurement constructs with two dimensions and confirmatory factor analysis confirm the validity of the construct in both groups. In addition, independent sample t-test confirms the difference between individualist and collectivist groups related to perceived psychic distance

کد:۱۲۶۵۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

چهار × 1 =