توضیحات محصول

دانلود مقاله مقاومت دارویی چندگانه اسینتوباکتر بومانی – نقش AdeABC در پمپ افلاکس (خانواده RND) در مقاومت به آنتی بیوتیک ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۴۳۴کلمه۱۱صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده: اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن فرصت طلب است که نقش بیشتر و بیشتری در بیماری پاتوژن از انسان بازی می کند. اغلب در محیط بیمارستان وجود دارد و قادر است به راحتی روزهای زیادی را حتی در شرایط نامطلوب زنده بماند. اسینتوباکتر بومانی گونه ای است که مسئول عفونت های بیمارستانی جدی به خصوص در بخش های مراقبت های ویژه است. در زیستگاه های طبیعی زنده می ماند و همچنین در محیط بیمارستان می تواند با مکانیسم های پمپ افلاکس همراه باشد. مکانیسم های افلاکس در کلیه سلول ها (یوکاریوتی و پروکاریوتی) ظاهر می شود و نقش مهم فیزیولوژیکی را ایفا می کند. وظایف اصلی در پروکاریوت، گریز از چنین مولکول های طبیعی تولید شده، حذف محصولات متابولیکی و سموم است. این پمپ ها همچنین می توانند در یک مرحله اولیه از عفونت ، مانند چسبندگی به سلول های میزبان و کلونیزاسیون دخالت داشته باشند.  مهم این است که آنتی بیوتیک ها معمولاً از آن سلول ها در درمان عفونت های ناشی از این باکتری ها استفاده می کنند. پمپ افلاکس  نمونه پدیده ای منحصر به فرد در مقاومت دارویی را نشان می دهد: یک مکانیسم واحد باعث مقاومت در برابر چندین رده مختلف آنتی بیوتیک ها می شود. در اسینتوباکتربومانی، پمپ افلاکس AdeABC ، یکی از اعضای شناخته شده خانواده تقسیم سلولی مقاوم  غده ریز (RND) است. آمینوگلیکوزیدها، تتراسایکلین ها، اریترومایسین، کلرامفنیکل، تری متوپریم، فلوکساسین ها، برخی از بتا-لاکتام ها، و همچنین به تازگی تیجیسایکلین ، به عنوان بستر برای این پمپ یافت شده است. داروها، به عنوان بستر برای پمپ AdeABC، می تواند بیان ژن AdeABC را افزایش دهد و منجر به مقاومت دارویی چندگانه (MDR) شود.  از این رو، شکست درمان و مرگ ناشی از عفونت اسینتوباکتر بومانی یا بیماری های بنیادین شایع است. از آنجا که پمپ AdeABC در اسینتوباکتر بومانی منتشر است ، به طور مشابه به سایر پمپ ها در باکتری های گرم منفی و گرم مثبت، نیاز به جستجوی راه حل های جدید درمانی دارد.  مهار کننده های خاص پمپ های افلاکس (EPI ها)، از جمله مهارکننده های AdeABC، می توانند فعالیت پمپ ها را سرکوب کنند و حساسیت معمول باکتری های مهم مانند اسینتوباکتر بومانی را به آنتی بیوتیک بازگردانند.

کلید واژه ها: اسینتوباکتر بومانی –  MDR – پمپ افلاکس –   AdeABC – خانواده RND

Multidrug resistant Acinetobacter baumannii – the role of AdeABC (RND family) efflux pump in resistance to antibiotics

Abstract: Acinetobacter baumannii is an opportunistic pathogen which play the more and more greater role in the patho- genicity of the human. It is often attached with the hospital environment, in which is able easily to survive for many days even in adverse conditions. Acinetobacter baumannii is the species responsible for a serious nosocomial infections, espe- cially in the intensive care units. Option of surviving in natural niches, and in the hospital environment could also be asso- ciated with the efflux pump mechanisms. Mechanisms of efflux universally appear in all cells (eukaryotic and prokaryotic) and play the physiological important role. In prokaryote, the main functions are evasion of such naturally produced mole- cules, removal of metabolic products and toxins. These pumps could also be involved in an early stage of infection, such  as adhesion to host cells and the colonization. Importantly, they remove commonly used antibiotics from the cell in thera- py of infections caused by these bacteria. Efflux pumps exemplify a unique phenomenon in drug resistance: a single mech- anism causing resistance against several different classes of antibiotics. In Acinetobacter baumannii, the AdeABC efflux pump, a member of the resistance-nodulation-cell division family (RND), has been well characterized. Aminoglicosides, tetracyclines, erythromycin, chloramphenicol, trimethoprim, fluoroquinolones, some b-lactams, and also recently tigecy- cline, were found to be substrates for this pump. Drugs, as substrates for the AdeABC pump, can increase the expression of the AdeABC genes, leading to multidrug resistance (MDR). From this reason, treatment failure and death caused by Acine- tobacter baumannii infections or underlying diseases are common. Because the AdeABC pump is widespread in Acineto- bacter baumannii, similarly to other pumps in Gram-negative and Gram-positive bacteria, exists a need of searching a new therapeutic solutions. Specific efflux inhibitors of pumps (EPIs), including AdeABC inhibitors, could be suppress the activi- ty of pumps and restore the sensitivity of such important bacteria as Acinetobacter baumannii to commonly used antibiotic.

Key words: Acinetobacter baumannii – MDR – Efflux pump – AdeABC – RND family

کد:۱۳۰۱۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

2 × یک =