توضیحات محصول

دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی فعالیت آنتی میکروبیال سه سیلر اندودونتیک با ترکیبات مختلف

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۲۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۷ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

مقایسه آزمایشگاهی فعالیت آنتی میکروبیال سه سیلر اندودونتیک با ترکیبات مختلف

چکیده

اهداف: هدف این مطالعه مقایسه اثر ضد میکروبی سیلر تازه معرفی شده EndoSequence BC با سیلر متداول برپایه زینک اکساید اگنول و سیلر برپایه رزین اپوکسی دربرابر کاندیدا آلبیکنز، لاکتوباسیلوس، استافیلوکوک اورئوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا می باشد.

مواد و روشها: تست انتشار در آگار برای اندازه گیری فعالیت ضد میکروبی سیلرها انجام شد. سیلرها در ۴ چاهک ۴میلیمتری در ظروف آغشته به آگار قرار داده شدند. ظروف آگار در دمای ۳۷ درجه بمدت ۲۴ساعت انکوبه شدند و زون های مهاری ظاهر شده اندازه گیری شدند. آزمون Chi-Square برای ارزیابی تمایلات درونی همه نمونه های مورد مطالعه انجام شد. مقایسه درون گروهی برای کل پنج پارامتر با استفاده از آنالیزهای آماری همبستگی پیرسون انجام شد.

نتایج: سیلر EndoSequence BC ماکزیمم میانگین قطر زون های مهاری را در برابر کل میکروارگانیزم ها بدون اختلاف معنی دار با دیگر سیلرها نشان داد. زیکال هیچ زون مهاری را دربرابر  P. aeruginosa نشان نداد. MM-seal هیچ فعالیت مهاری در برابر P. aeruginosa و C. albicans نشان نداد.

نتیجه گیری: سیلر EndoSequence BC فعالیت ضدمیکروبی دربرابر تمام میکروارگانیزم ها نشان داد و ثابت شده که درمقایسه با دو سیلر دیگر انتخاب بهتری است .

اهمیت بالینی: خواص ضد میکروبی سیلرهای اندودونتیک برای جلوگیری از عفونت های مکرر کانال های پیچیده ریشه مهم هستند. ثابت شده سیلرهای EndoSequence BC در این زمینه سیلرهای بهتری هستند.

An in vitro Comparison of Antimicrobial Activity of Three Endodontic Sealers with Different Composition

ABSTRACT

Aims: The aim of the study was to compare the antimicrobial property of newly introduced EndoSequence BC sealer with commonly used zinc oxide-eugenol-based sealer (Zical) and epoxy resin-based sealer (MM-Seal) against Candida albicans, Lactobacillus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa.

Materials and methods: The agar diffusion test was done to measure the antimicrobial activity of sealers. The sealers were put in the 4 mm wells prepared in the inoculated agar plates. The agar plates were incubated at 37°C for 24 hours and the zones of inhibition that appeared was measured. Chi-square test was done to evaluate intraobserver bias for all study samples. Intergroup comparison was done for all five parameters using Pearson correlation statistical analysis.

Results: EndoSequence BC sealer showed maximum mean of diameter of zones of inhibition against all the microorganisms but with no statistically significant difference with other sealers. Zical did not show any zone of inhibition against the P. aeruginosa. MM-Seal did not show any inhibitory activity against the P. aeruginosa and C. albicans.

Conclusion: EndoSequence BC sealer showed antimicrobial activity against all the microorganisms and proved to be a better choice when compared with other two sealers.

Clinical significance: Antimicrobial properties of endodontic sealers are important to prevent the persistent infection of the complex root canals. EndoSequence BC sealer has been proved to be a better sealer in this aspect.

Keywords: Candida albicans, Endosequence BC, Escherichia coli, Lactobacillus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

کد:۲-۱۲۹۶۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی فعالیت آنتی میکروبیال سه سیلر اندودونتیک با ترکیبات مختلف

نظری بدهید

15 − هفت =