فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله مقایسه ی بیومکانیک پیاده روی در بیماران دارای آرتروز زانو و بیماران فاقد آرتوروز زانو در خلال فاز های مختلف پیاده روی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:3600کلمه5صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:12صفحه word فونت14 Arial

چکیده

پی زمینه: این مطالعه قصد دارد زوایای هدایت زانو (KAA) و گشتاور هدایت زانو (KMA) را خصیصه نمایی کند و این را با مرکز فشار پا (COP) در داوطلبان دارای آرتروز زانو و داوطلبان فاقد آرتروز زانو (OA) مقایسه کند.

روش ها: مجموع 108 شرکت کننده به کارگرفته شدند؛ 84 شرکت کننده هیچ آسیب مشخصی نداشتند، 18 شرکت کننده آرتروز زانوی داخلی داشتند و شش شرکت کننده آرتروز زانوی خارجی داشتند. برای مشخص کردن همبستگی میان COP هنجار شده، KAM و KAM درخلال هر فاز از پیاده روی برای همه ی شرکت کنندگان، رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج: فاز نخست از پیاده روی تفاوت های قابل ملاحظه ای میان گروه ها برای تمام معیار ها نشان داد: KAA در همه ی فاز ها، COP در فاز یک و دو، و KAM تنها در فاز یک.

نتیجه گیری: بیشترین تغییرات مکانیکی در فاز نخست پیاده روی در بیماران آرتروزی دیده شده است. اگرچه COP یک ابزار اندازه گیری ساده است، اما همانند KAA حساس نیست و نمیتواند تفاوت قابل ملاحظه ای میان افراد سالم و بیماران متوسط OA نشان دهد.

Comparison of gait biomechanics in patients with and without knee osteoarthritis during different phases of gait

a b s t r a c t

Background: This study aimed to characterise knee adduction angles (KAA) and knee adduction mo- ments (KAM) and compare this with foot centre of pressure (COP) in volunteers with and without knee osteoarthritis (OA).

Methods: A total of 108 participants were recruited; 84 had no known pathology, 18 had medial knee OA, and six had lateral knee OA. Linear regression was used to determine correlations between the nor- malised COP, KAM, and KAA during each phase of gait for all participants.

Results: The first phase of gait demonstrated significant differences between groups for all measures: KAA in all phases, COP in phases one and two, and KAM in phase one only.

Conclusion: The largest mechanical changes are seen in the first phase of gait in osteoarthritic patients. Although COP is an easy to measure tool, it is not as sensitive as KAA and did not demonstrate a sig- nificant difference between healthy and medial OA patients

کد:12574

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com