فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله نظریه میله های زیگزاگی ِ اصلاح شده در میله های کمپوزیتی و ساندویچی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:9645 کلمه31صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:35صفحه word فونت14 Arial

چکیده : تئوری تازه اصلاح شده برای کمپوزیت های لمینیتی و میله های ساندویچی که حاوی مسائل سینماتیک نظریه ء میله های  Timoshenko هستند مانند زیرمجموعه ای متناسب و  مبنا در این مقاله ارائه می شوند . این نظریه که متشکل از متغیرهای بسیار زیادی می باشد ، مشتق شده از اصل کار مجازی و و به کارگیری تابع زیگزاگ خطی تکه ای  بوده که به نسبت تئوری های مشابه از خود حالت های واقعی تر تغییر شکل ِ عرضی برشی میله های منعطف را نشان می دهد . این تابع زیگزاگ جدید منحصر به فرد و یکتاست که در بالا و پایین مرزهای صفحه ء میله محو می شود . فرمول های این تئوری فشار های برش عرضی ای که قوی باشند را بر روی سطح مقطع عرضی میله وارد نمیکند . دو محدودیت اصلی تئوری های پیشین تابع زیگزاگ عدم تداوم نیروی برش و دشواری شبیه سازی شرایط مرزی انتهای درگیر است که به شدت این محدودیت ها در اینجا بحث می شود . رویکردی که به طرزی موفقیت آمیز این محدودیت ها را حل کرده نیز در اینجا نشان داده می شود . راه حل های دقیق برای میله های ساده ء حائل و یک سر گیردار  در برابر بارهای استاتیک نیز در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ظرفیت مدلسازی برای میله های ضخیم  با لایه های بسیار ناهمگن مواد هم به بحث گذاشته می شود . با نتایج متناظر از راه حل های  دو نظریه ء تایع زیگزاگ دیگر وتجزیه و تحلیل عناصر محدود با وفاداری بالا  مقایسه می گردد . مقایسات با تئوری میله ء Timoshenko  نیز ارائه خواهد شد . مقایسات به وضوح نشان می دهند که دقت تئوری جدید اصلاح شده ء زیگزاگ در مقایسه با نظریات موجود مشابه بسیار بالاست . این نظریه ء جدید را می توان برای ساختارهای صفحه و پوسته تعمیم بخشید  که به نسبت ساختاری کم هزینه تر ، با برآوردهای دقیق ساختاری متناظر با نیاز طراحی که در عملکرد بالای ساختارهای فضایی مهم هستند ، می باشد  .

کلمات کلیدی  : تئوری میله Timoshenko، سینماتیک زیگزاگ ، تغییر شکل برشی، میله های  کامپوزیت، میله های  ساندویچ، اصول کار مجازی.

A Refined Zigzag Beam Theory for Composite and Sandwich Beams

ABSTRACT: A new refined theory for laminated composite and sandwich beams that contains the kinematics of the Timoshenko Beam Theory as a proper baseline subset is presented. This variationally consistent theory is derived from the virtual work principle and employs a novel piecewise linear zigzag function that provides a more realistic representation of the deformation states of transverse-shear flexible beams than other similar theories. This new zigzag function is unique in that it vanishes at the top and bottom bounding surfaces of a beam. The formulation does not enforce continuity of the transverse shear stress across the beam’s cross-section, yet is robust. Two major shortcomings that are inherent in the previous zigzag theories, shear-force inconsistency and difficulties in simulating clamped boundary conditions, and that have greatly limited the utility of these previous theories are discussed in detail. An approach that has successfully resolved these shortcomings is presented herein. Exact solutions for simply supported and cantilevered beams subject to static loads are derived and the improved modelling capability of the new ‘zigzag’ beam theory is demonstrated. In particular, extensive results for thick beams with highly heterogeneous material lay-ups are discussed and compared with corresponding results obtained from elasticity solutions, two other ‘zigzag’ theories, and high-fidelity finite element analyses. Comparisons with the baseline Timoshenko Beam Theory are also presented. The comparisons clearly show the improved accuracy of the new, refined ‘zigzag’ theory presented herein over similar existing theories. This new theory can be readily extended to plate and shell structures, and should be useful for obtaining relatively low-cost, accurate estimates of structural response needed to design an important class of high-performance aerospace structures.

KEY WORDS: Timoshenko beam theory, zigzag kinematics, shear deformation, composite beams, sandwich beams, virtual work principle.

کد:13057

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com