توضیحات محصول

دانلود مقاله نقشه برداری خودکار از شبکه های اجتماعی از بازیگران مجموعه متنی: تجزیه و تحلیل سری­های زمانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۲۸۱ کلمه   ۱۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶ صفحه word فونت ۱۴ (Arial (Body CS

نقشه برداری خودکار از شبکه های اجتماعی از بازیگران مجموعه متنی: تجزیه و تحلیل سری­های زمانی

چکیده

برای آزمون فرضیه در مورد محوریت شبکه کابینه ریاست جمهوری و تصویب کار ریاست جمهوری در طول زمان و برای نشان دادن هویت شبکه های اجتماعی به صورت خودکار از حجم زیادی از متن، پژوهش حاضر به شبکه های اجتماعی در میان کابینه های رئیس جمهور ریگان، G.H.W بوش، کلینتون و G.W. بوش بر اساس همکاری وقوع اعضا در اخبار انجام شده است. داده ها در هر دولت به فواصل زمانی مربوط به نظرسنجی های تصویب شده توسط ریاست جمهوری گالوپ، برای همزمان سازی شبکه های اجتماعی با میزان مقبولیت کار ریاست جمهوری تقسیم یندی شد. فرضیه این بود که زمانی که محوریت رئيس جمهور کمتر از دیگر اعضای کابینه باشد، میزان مقبولیت شغلی بالاتر است. این مورد بر این فرض مبتنی است که اخبار به طور کلی منفی است و زمانی که رئيس جمهور بالاتر از اعضای کابینه در محوریت شبکه می ایستد، او است که به احتمال زیاد با پوشش خبری منفی در ذهن اعضای عمومی همراه است. فرضیه برای هر یک از دولت های ریگان و با GHW بوش با داشتن تاخیری از ۱، کلینتون با داشتن تاخیری از ۴ و GW بوش با داشتن تاخیری از ۲ انجام شد. تجزیه و تحلیل خودکار شبکه از بازیگران اجتماعی از مجموعه متنی امکان پذیر است و فرضیه آزمایش در طول زمان را قادر می سازد.

 

Automatic Mapping of Social Networks of Actors from Text Corpora: Time Series Analysis

James A. Danowski and Noah Cepela

Abstract To test hypotheses about presidential cabinet network centrality and presidential job approval over time and to illustrate automatic social network identi­fication from large volumes of text, this research mined the social networks among the cabinets of Presidents Reagan, G.H.W. Bush, Clinton, and G.W. Bush based on the members’ co-occurrence in news stories. Each administration’s data was sliced into time intervals corresponding to the Gallup presidential approval polls to synchronize the social networks with presidential job approval ratings. It was hypothesized that when the centrality of the president is lower than that of other cabinet members, job approval ratings are higher. This is based on the assumption that news is generally negative and when the president stands above the other cabi­net members in network centrality, he or she is more likely to be associated with the negative press coverage in the minds of members of the public. The hypothesis was supported for each of the administrations with the Reagan and G.H.W. Bush having a lag of 1, Clinton a lag of 4, and G.W. Bush a lag of 2. Automatic network analysis of social actors from textual corpora is feasible and enables testing hypotheses over time.

کد:۹۲۲۴

دانلود رایگان مفاله انگلیسی کامپیوتر(it) :نقشه برداری خودکار از شبکه های اجتماعی از بازیگران مجموعه متنی: تجزیه و تحلیل سری­های زمانی

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مفاله انگلیسی کامپیوتر(it) :نقشه برداری خودکار از شبکه های اجتماعی از بازیگران مجموعه متنی: تجزیه و تحلیل سری­های زمانی

نظری بدهید

یک × 3 =