توضیحات محصول

دانلود مقاله نقش اعتبار در بازاریابی رابطه ای

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۳۸۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

نقش اعتبار در بازاریابی رابطه ای

چکیده

در این مقاله مفهوم اعتبار و اصالت در بازاریابی رابطه ای بررسی می شود. شالوده اصلی این مقاله براساس این باور است که اعتبار یک متغیر کلیدی در بازاریابی رابطه ای موفق است. این مقاله روش های مختلف محققان را بررسی می کند. در این روش، محققان از رشته های مختلف مفهوم اعتبار را بررسی می کنند. برخی از مفاهیم که مرتبط به اعتبار هستند، عبارتند از اعتماد، یکپارچگی و میراث است. به علاوه، در این مقاله، عوامل کلیدی دیگری نیز بررسی می شوند. این عوامل جزو چارچوب اصالتی هستند که به طور گسترده بر رابطه بازاریابی تاثیر می گذارند. بنابراین، اعتبار یا اصالت به جای اینکه یک حالت درنظر گرفته شود، یک فرایند به حساب می آید. اصالت به طور ذاتی مربوط به افراد است و در این جایگه نیز تجربه خوبی به دست آورده است. ازهمه مهم تر، این فرایند واکنش گرا و نوظهور است. به طوری که اعتبار و اصالت هیچگاه پایان نمی یابد، اما همیشه در حال ساختن و بازسازی شدن است. این مقاله با این نتیجه گیری به پایان می رسد که اصالت باید به دقت و مانند یک متغیر اعتبارسازی شود. تنها با این روش است که اهمیت اصالت در رابطه با بازاریابی اندازه گیری می شود.

The Role of authenticity in relationship marketing

Barry Dickinson Holy Family University

Abstract

This paper examines the concept of authenticity as it applies to relationship marketing. The rationale for this paper is the belief that authenticity is a key variable to consider in the context of successful relationship marketing. As such, it has received scant scholarly attention from business researchers. This paper examines the ways in which scholars from other disciplines have engaged with authenticity. Some of the constructs that are related to authenticity include trust, integrity and heritage. Furthermore, it identifies several key components of an authenticity framework that are applicable widely to relationship marketing, such that authenticity is considered to be a process rather than a state. Authenticity is intrinsically about the individual and is experienced at that scale. Most importantly, the process is reflexive and emergent, such that authenticity is never finished, but is always being made and remade. The paper closes by arguing that the process of establishing authenticity needs to be carefully validated as a variable, in order that its importance in relationship marketing can be measured.

Keywords: relationship marketing, authenticity, trust, integrity, process

کد:۱۳۱۲۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله نقش اعتبار در بازاریابی رابطه ای

نظری بدهید

1 + هفده =