توضیحات محصول

دانلود مقاله استفاده سود نسبی بعنوان جایگزین برای فعالیت های مبتنی بر هزینه

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۸۶ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت ۱۴ Calibri (Body)

استفاده سود نسبی بعنوان جایگزین برای فعالیت های مبتنی بر هزینه

چکیده

فعالیت های مبتنی بر هزینه (ABC) سعی دارد که اختصاص مخارجکلی اشیاء هزینه به هزینه را دقیقتر از سیستم های هزینه سنتی انجام دهد. با این وجود، بعلت تفکیک شدید و تناسب مفروضات اش استفاده از ABC برایتصمیم گیری میتواند منجر به خسارات اقتصادی قابل توجهی شود. برای بررسی محصولات بر اساس هزینه بر مبنای فعالیت آنان، ما از این رو از رویکردی مانند رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده میکنیم که به طور عمده نمونه کار محصول را به درون مجموعه ایی از محصولات به طور بالقوه مطلوب و مجموعه ایی از محصولات غیر بالقوه مطلوب جدا میسازد. در تضاد با DEA، ما نیازی به هیچگونه مفروضات تک کاره ایی در رابطه با مجموعه امکان تولید یا بازده به مقیاس نداریم. علاوه بر این، معلوم میشود که در تضاد با ABC سنتی، ما نیازی نداریم تا حول و حوش سابق نرخهای محرک هزینه را تعیین کنیم، که باعث کاهش هزینه اطلاعات میشود.

کلمات کلیدی:سود نسبی؛هزینه یابی مبتنی بر فعالیت؛ تحلیل پوششی داده ها؛ ارزیابی محصول؛ بهینگی بالقوه

Using relative profits as an alternative to activity-based costing
Carsten Homburg
Department of Management Accounting, University of Cologne, Albertus-Magnus-Platz, D-50923 Cologne, Germany
Received 29 May 2001; accepted 6 February 2004
Abstract
Activity-based costing (ABC) tries to assign overhead costs to cost objects more accurately than traditional cost
systems. However, due to its severe separability and proportionality assumptions using ABC for decision-making may lead to a considerable economic loss. To evaluate products on the basis of their activity-based costs, we therefore use a data envelopment analysis (DEA)-like approach which mainly separates the product portfolio into a set of potentially optimal and a set of non-potentially optimal products. In contrast to DEA, we do not need any ad hoc assumptions about the production possibility set or returns to scale. Furthermore, it will turn out that in contrast to conventional ABC, we will not have to determine the cost driver rates ex ante, reducing information cost
کد:۱۰۲۴۳
دانلود رایگان فایل انگلیسی:
رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com
دانلود مقاله استفاده سود نسبی بعنوان جایگزین برای فعالیت های مبتنی بر هزینه

نظری بدهید

ده − یک =