فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله وضعیت فعلی تقطیر خورشیدی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2242کلمه11صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:7صفحه word فونت14 Arial

چکیده

در این مقاله بررسی مختصر روی کار تقطیر خورشیدی، وضعیت فعلی آن  در دنیای امروز و دیدگاه آینده آن انجام شده  است. این مقاله مروری همچنین  منابع آب، تقاضای آب، قابلیت دسترسی  آب قابل شرب، و  روش های تصفیه شامل زمینه  های مدرن و تاریخی را در برمی گیرد. دسته بندی واحد های تقطیر  براساس بررسی منابع تا به امروز انجام شده است. رابطه اساسی انتقال جرم و حرارت مسئول توسعه، تست روش برای طراحی های مختلف دیگ های تقطیر خورشیدی نیز بحث شده است. وضعیت فعلی واحد های تقطیر خورشیدی در هند، اقتصاد پلاستیک تقویت شده با فیبر شیبدار واحد و دوگانه  بر اساس عملکرد طولانی مدت و  توصیه هایی برای اینده  به طور مختصر بحث شده است.

1-مقدمه

بیشتر از دو سوم  سطح زمین  با آب پوشیده شده است. بیشتر آب در دسترس  به صورت  آب دریا  یا  قطعات یخ  در نواحی قطبی موجود است.  بیش از %97 آب زمین شور می باشد،  بقیه حدود %6/2 آب تازه است. کمتر از %1 آب تازه  در دسترس انسان می باشد. گرچه اعتقاد بر این است که این نسبت کم  برای حمایت حیات و زندگی گیاهی کافی است.  طبعیت به خودی خود  بیشتر آب تازه مورد نیاز را  از طریق  چرخه هیدرولوژیکی فراهم می کند. یک فرایند بسیار بزرگ مقیاس تقطیر خورشیدی به طور طبیعی  آب تازه فراهم می کند.  ویژگی های اصلی این فرایند  به صورت  محصول تبخیر  در بالای سطح مایعات، انتقال بخارات با باد، سرد کردن  مخلوط هوا-بخار، تراکم و رسوب  خلاصه شده است. این فرایند طبیعی  در مقیاس کوچک در دیگ های تقطیر نوع حوضه ای کپی شده است.

Present status of solar distillation

Abstract

In this communication an attempt has been made to review, in brief, work on solar distillation, its present status in the world today and its future perspective. The review also includes water sources, water demand, availability of potable water and purification methods including the state of art and historical background. The classification of distillation units has been done on the basis of literature survey till today. The basic heat and mass transfer relation responsible for developing, testing procedure for various designs of solar stills have also been discussed. The present status of solar distillation units in India, economics of single and double slope fibre re-inforced plastic on the basis of long-term performance and recommendations for future have been discussed in brief.

  1. Introduction

More than two-third of the earth’s surface is covered with water. Most of the available water is either present as seawater or icebergs in the Polar Regions. More than 97% of the earth’s water is salty; rest around 2.6% is fresh water. Less than 1% fresh water is within human reach. Even this small fraction is believed to be adequate to support life and vegetation on earth. Nature itself provides most of the required fresh water, through hy- drological cycle. A very large-scale process of solar distillation naturally produces fresh water. The essential features of this process are thus summarized as the production of vapours above the surface of the liquids, the transport of vapours by winds, the cooling of air– vapour mixture, condensation and precipitation. This natural process is copied on a small scale in basin type solar stills

کد:4-13005

دانلود رایگان فایل انگلیسی وضعیت فعلی تقطیر خورشیدی :

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان فایل انگلیسی وضعیت فعلی تقطیر خورشیدی :