فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله پتانسیل سنجی نصب سامانه های خورشیدی فتوولتائیک (PV) مستقر بر بام منازل مسکونی، نمونه موردی: شهرک مسکونی اکباتان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۶۹۸کلمه۴۶صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۷صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

يکي از راه هاي رسیدن به توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي در دنیاي امروز، وجود يک منبع تولید انرژي پايدار، مستمر و قابل اعتماد است. در این میان، انرژي خورشیدي به دلیل قابلیت تبديل مستقیم به برق و حرارت، سادگي استفاده، امکان ذخیره سازي و بي پايان بودن آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، به طوري که در چند دهه اخیر تحقیقات فراواني در مورد سیستم هاي استفاده از انرژي خورشیدي در دنیا و ايران به انجام رسیده است. طبق مطالعات انجام شده سامانه های ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴﻚ (PV) ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ و ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ها کاربرد خانگی آنهاست. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺣﺪاث سامانه های ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﻳﻴـﻚ ﺑـﺮ ﭘـﺸﺖ ﺑـﺎم و ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﻣﻨﺎزل مسکونی در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دنیا از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار بوده است چراکه با گسترش روزافزون زندگي شهري و در پی آن كاهش فضاي كافي براي احداث اين قبيل مولد ها لزوم استفاده از فضای مرده بام های مسکونی در كشورهاي مختلف پیش از پیش احساس می شود. با توجه به پتانسیل کشور ايران به سبب موقعیت جغرافیایی مناسب و خصوصا کلانشهر تهران با داشتن ۵ ساعت آفتابی به صورت متوسط و با در نظر گرفتن ۲۲۱۴۴۹۸ واحدهای مسکونی در تهران و به تبع آن کثرت فضای مرده بام های منازل مسکونی از سوی دیگر، ضرورت انجام این پژوهش را بیشتر می نماید. در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی سامانه های خورشیدی متصل به شبکه و نحوه به کارگیری آنها بر بام ساختمان ها، طراحي و چيدمان دقیق و بهينه پنل هاي خورشيدی (شامل تعداد رديف، طول و عرض پنل ها، فاصله بين پنل ها و شيب بهينه پنل ها نسبت به افق) با استفاده از نرم افزار PVSOL انجام گردیده است. همچنین با بررسي مقالات متعدد چاپ شده و با نگرشي جديد در زمینه انرژي هاي تجديدپذير، معیارها و شاخصه های اصلي و کاربردي جهت نصب سامانه های فتوولتائیک (PV) مستقر بر بام منازل مسکونی ارائه شده و در ادامه به دلیل تنوع بالای شاخص های موثر بر میزان کارایی سیستم های فتوولتائیک در شهر تهران، با هدف پیاده سازی دقیق شاخص های استخراج شده از پژوهش، به انتخاب نمونه موردی (شهرک مسکونی اکباتان) پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: پتانسیل سنجی، سامانه های فتوولتائبک (PV)، ظرفیت بهینه نصب بر بام، شهرک مسکونی اکباتان.

Potential Assessment of Installing Photovoltaic (PV) Systems Stationed on the Rooftops of Residential Buildings ( Case Study: Ekbatan Residential Complex)

Abstract

One of the ways for achieving a comprehensive economic and social development in today’s world is having a sustainable, continuous and reliable source of power generation. In the meantime, due to capability of direct conversion to electricity and heat, ease of use, storability and endlessness, solar energy has been  more extensively considered in a way that several researches have been conducted on the systems of using solar energy within the recent decades in the world and in Iran as well. According to the studies, photovoltaic (PV) systems are considered as one of the most extensively used and practical means of using solar energy. One of the applications of such systems is their home application. Establishing photovoltaic systems on the roofs and gables of residential buildings have received a good appreciation around the world within the recent years as with the ever increasing trend of urban life and subsequently the decrease of sufficient space for establishing such generators ,  now the necessity of using the dead spaces of rooftops of the residential buildings is sensed more than ever. Considering the potential of Iran due to its suitable geographic position and specially concerning Tehran metropolitan , having on average 5 hours of sunlight per day, and considering 2,214,498 residential units in Tehran, and thereby the great number of dead spaces in the rooftops of residential buildings, the necessity of conducting this research is felt even more. In this article, while briefly introducing the network connected photovoltaic (PV) systems and the term of utilizing them on rooftops of buildings, precise and optimized  design and layout of solar panels ( including the number of rows, length and width of panels , distance between panels and the slope of panels to horizon) are provided using PVSOL software. Moreover, reviewing several printed articles while having a new attitude toward the field of renewable energies,  we have presented the main and functional criteria and measures for installation of photovoltaic (PV) systems stationed on rooftops of residential buildings. Further, considering high diversity of the influencing indicators on the efficiency of photovoltaic (PV) systems in Tehran city, we have conducted  a  case study ( Ekbatan residential complex)  with the purpose of precisely implementing the indicators extracted by the present research

کد:۱۲۶۵۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

10 + 11 =