دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله پیش بینی تکامل میکروساختار دانه ای درون یک مفصل جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) با استفاده از روش شبیه سازی مونته کارلو

تعداد کلمات فایل انگلیسی:10330 کلمه 16 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:29 صفحه word فونت 12 B Zar

پیش بینی تکامل میکروساختار دانه ای درون یک مفصل جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) با استفاده از روش شبیه سازی مونته کارلو

چکیده

یک تحلیل عنصر محدود ترمومکانیکی در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) در این مطالعه انجام گردید و تکامل حالت ماده (برای مثال درجه حرارت، میزان تغییر شکل پلاستیک و غیره) تحت مانیتورینگ قرار گرفت. سپس، نتایج عنصر محدود به عنوان ورودی برای الگوریتم شبیه سازی مونته کارلو برای پیش بینی تکامل میکروساختار دانه ای درون مناطق جوشکاری مختلف، طی فرایند FSW و خنک سازی متعاقب ماده درون جوشکاری تا درجه حرارت اتاق مورد استفاده قرار گرفت. برای کمک به ترسیم مناطق جوشکاری مختلف، الف) درجه حرارت و میدانهای تغییر شکلی طی فرایند جوشکاری و طی خنک سازی بعدی مورد مانیتورینگ قرار گرفت. و ب) رقابت میان رشد دانه ای (به دلیل کاهش در مساحت سطحی مرز دانه ای کل) و اصلاح دانه ای بلوربندی مجدد دینامیک (بدلیل جانشینی ماده به شدت تغییرشکل یافته با یک ماده بدون جابجایی کارامد) شبیه سازی گردیده است. نتایج بدست آمده به روشنی نشان داده است که مناطق جوشکاری مختلف به دلیل نتایج متفاوت رقابتی بین رشد دانه ای و فرایند اصلاح دانه ای تشکیل می شوند.

کلیدواژه ها-جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، تکامل میکروساختار دانه ای، مونته کارلو، مدلسازی پروسه

Prediction of the Grain-Microstructure Evolution

Within a Friction Stir Welding (FSW) Joint via the Use

of the Monte Carlo Simulation Method

A thermo-mechanical finite element analysis of the friction stir welding (FSW) process is carried out and the evolution of the material state (e.g., temperature, the extent of plastic deformation, etc.) monitored. Sub­sequently, the finite-element results are used as input to a Monte-Carlo simulation algorithm in order to predict the evolution of the grain microstructure within different weld zones, during the FSW process and the subsequent cooling of the material within the weld to room temperature. To help delineate different weld zones, (a) temperature and deformation fields during the welding process, and during the subsequent cooling, are monitored; and (b) competition between the grain growth (driven by the reduction in the total grain-boundary surface area) and dynamic-recrystallization grain refinement (driven by the replacement of highly deformed material with an effectively “dislocation-free” material) is simulated. The results obtained clearly revealed that different weld zones form as a result of different outcomes of the competition between the grain growth and grain refinement processes.

Keywords    friction stir welding, grain-micro structure evolution, Monte Carlo, process modeling

کد:2-12958

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله پیش بینی تکامل میکروساختار دانه ای درون یک مفصل جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) با استفاده از روش شبیه سازی مونته کارلو