فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله کارایی لینولیک اسید مزدوج برای بهبود تولید مثل: یک آنالیز چند مطالعه ای در گاوهای شیردهی با لاکتاسیون (شیردهی) زودرس

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۲۷۹کلمه ۱۲صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۲صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

تغذیه  مکمل  لینولیک اسید مزدوج (CLA) رای گاوهای شیرده با شیردهی زودرس برای کاهش سنتز چربی شیر و  احتمالا  بهبود  کارایی تولید مثل  نشان داده شده است.  بهرحال، مطالعات گزارش شده قبلی  حیوانات بسیار کمی را  برای مشخص کردن واضح تاثیر CLA روی تولید مثل استفاده کرده بودند.  اهداف ما  ترکیب داده از این مطالعات برای ارزیابی  ارتباط CLA با  زمان  برای اولین تخمک گذاری و زمان  با  آبستنی با  استفاده از  روش های آنالیز بقا و   توالی کلی  بارداری با  رگرسیون  لجستیک می باشد.  یک دیتابیس از  داده حیوانات انفرادی  از ۵ مطالعه کنترل شده  گردآوری شده که در ان CLA  برای گاوهای شیرده با   شیردهی زودرس تغذیه شده بود.   انالیز بقا هر دو روش  نیمه –پارامتری (خطرات  متناسب با  Cox) و مدل های پارامتری (log-نرمال) را  ترکیب کرده است. احتمال  اینکه گاوها  باردار شوند به صورت  غیر خطی با  افزایش دوز  افزایش یافته ، با  بهینه دوزی که پیش بینی شده است.  در دوز بهینه،  احتمال  بارداری بتا %۲۶  در مقایسه با  حیواناتی که هیچ CLA ی دریافت نکرده اند افزایش یافته است. ( بترتیب احتمال =%۹۱ و %۷۲).  به طور مشابه،  مدل log-نرمال  پیش بینی کرده که زمان  برای بارداری  به صورت  غیر خطی با   افزایش دوز  کاهش یافته است.  دوز بهینه پیش بینی شده گرم بوده و در این دوز زمان میانگین  برای بارداری در مقایسه با  گاوهایی که cla دریافت نکرده اند تا کاهش یافته است. ( به ترتیب ۱۱۷ در برابر ۱۵۱d در شیر).  مدل log نرمال  همچنین  یک مدل بهترین فیت برای  زمان  برای  تخمکگذاری اولیه بوده است.  در کل، این  آنالیز چند مطالعه ای  یک مطابقت  قوی بین   طبیعت   پاسخ دوز و  دوز بهینه پیش بینی شده   در ۳ متغیر تولید مثلی  ارزیابی شده نشان داده است.  این نتایج  نشان داد که  کارایی تولید مثل  گاوهای شیری  می تواند با   تغذیه مکمل های CLA  در طی  شیردهی زودرس بهبود یابد.

Conjugated linoleic acid isomers strongly improve the redox status of bovine mammary epithelial cells (BME-UV1)

ABSTRACT

Some studies have shown the protective effects of conjugated linoleic acid (CLA) isomers against oxida- tive stress and lipid peroxidation in animal models, but no information is available about CLA and changes in oxidative status of the bovine mammary gland. The objectives of the study were to assess in vitro the ef- fect of CLA on the cellular antioxidant response of bovine mammary cells, to examine whether CLA iso- mers could play a role in cell protection against the oxidative stress, and to study the molecular mechanism involved. For the study, BME-UV1 cells, a bovine mammary epithelial cell line, were used as the experi- mental model. The BME-UV1 cells were treated with complete medium containing 50 μM cis-9,trans-11 CLA (c9,t11    CLA),    trans-10,cis-12    CLA    (t10,c12    CLA),and CLA mixture (1:1, cis-9,trans-11: trans-10,cis-12 CLA). To monitor cellular uptake of CLA isomers, cells and culture medium were collected at 0, 3, and 48 h from CLA addition for lipid extraction and fatty acid analyses. To assess the cellular antioxidant response, glutathione (GSH/GSSH), NADPH, and γ-glutamyl- cysteine ligase activity was measured after 48 h from addition of CLA. Cytoplasmic superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione S-transferase, and glutathione reductase activities and mRNA were also determined. Intracellular reactive oxygen species and thiobarbituric acid reactive substance production were assessed in cells supplemented with CLA isomers. Cell viability after 3 h to H2O2 exposure was assessed to evaluate and to compare the potential protection of different CLA isomers  against  H2O2-induced  oxida-  tive stress. Mammary cells readily picked up all CLA isomers, their accumulation was time dependent, and main  metabolites  at  ۴۸  h  are  two  ۱۸:۳  isomers.   TheCLA treatment induced an intracellular GSH increase, matched by high concentration of NADPH, and an in- crease of γ-glutamyl-cysteine ligase activity mainly in cells treated with the t10,c12 CLA isomer. The CLA isomer treatment of bovine mammary cells increased superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and glu- tathione S-transferase activity and decreased glutathi- one reductase activity, but no changes in gene expres- sion of these antioxidant enzymes were observed. Cells supplemented with CLA isomers showed a reduction in intracellular reactive oxygen species and thiobarbituric acid reactive substance levels. All CLA isomers were able to enhance cell resistance against H2O2-induced oxidative stress. These suggest an antioxidant role of CLA, in particular of t10,c12 CLA, by developing a significantly high redox status in cells

 کد:۱-۱۲۲۴۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

10 − 4 =