دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله کاربردهای بالینی مواد بیوسرامیک در اندودنتیکس

تعداد کلمات فایل انگلیسی:6000 کلمه 9 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:15 صفحه word فونت 14 B Nazanin

کاربردهای بالینی مواد بیوسرامیک در اندودنتیکس

چکیده

مقدمه: مواد بیوسرامیک در حال حاضر در سه شکل هستند: سیلر، خمیر و بتونه و کاربردهای بالینی مختلفی دارند. برخی پیش مخلوط هستند و برخی نیازمند مخلوط دستی می باشند. آنها برای اندودنتیکس نسبتا جدیدند و بوسیله اکثر پزشکان بخوبی شناخته نشده اند. هدف از این مقاله بحث پیرامون مواد بیوسرامیک پیش مخلوط موجود می باشد، خلاصه ای از ادبیات و پنج مورد بالینی حاضر که بطور موفقی استفاده شده اند ارائه شده است.

روش ها: پنج مورد انتخاب شده اند که مواد بیوسرامیک برای درمان مجدد آنها، پرکردن سوراخ، و جراحی پری اپیکال استفاده شده است. فراخوانی بالای 2 سال ارائه شده است.

نتیجه گیری: این سری موارد نشان دهنده اینست که مواد بیوسرامیک می توانند بطور موفقی برای مدیریت انواع سناریوهای بالینی استفاده شوند و برخی مزایای بالقوه ای را نسبت به دیگر مواد ارائه می دهند. در هر مورد، عملیات به حذف علائم بالینی و بهبود استخوان منجر می شود.

Clinical applications of bioceramic materials in endodontics

Abstract

Introduction: Bioceramic materials are currently available in three forms: sealer, paste, and putty, and have a variety of clinical applications. Some are premixed, and some require manual mixing. They are fairly new to endodontics and not well understood by most clinicians. The purpose of this article is to discuss the current premixed bioceramic materials, give an overview of the literature, and present five clinical cases in which they were used successfully.

Methods: Five cases were selected in which bioceramic materials were used for retreatment, perforation repair, and periapical surgery. Recalls up to 2 years are presented.

Conclusions: This case series shows that bioceramic materials can be used successfully to manage a variety of clinical scenarios and offer some potential advan­tages over other materials. In each case, treatment resulted in elimination of clinical symptoms and bone healing

کد:12987

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله کاربردهای بالینی مواد بیوسرامیک در اندودنتیکس