توضیحات محصول

دانلود مقاله کمک­ رسانی عاطفی مدیران: برداشتی تکوینی از انتظارات و نتایج متناقض نقشی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۳۸۰۰ کلمه ۲۴ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۳۲ صفحه word فونت ۱۲ (Arial (Body CS

کمک­ رسانی عاطفی مدیران: برداشتی تکوینی از انتظارات و نتایج متناقض نقشی

چرا مدیران به کارمندان با عواطف منفی کمک می­کنند و آن­ها چگونه پاسخ می­دهند؟ ما مصاحبه و داده ­های شبکه­ ای حاصل از دفتر مرکزی یک سازمان استخدامی را بررسی کردیم. ما دریافتیم که مدیران فعال در زمینه­ ی کمک رسانی عاطفی، به این کمک بعنوان مافوق وظایف مدیرانه ی خود می ­نگرند، درحالیکه کارمندان حمایت عاطفی را جزء وظایف درون نقشی مدیران می­دانند. هردو گروه اهمیت کنترل احساسات منفی برای نفع رسیدن به سازمان را پذیرفته­ اند. درهرحال کسانی که مورد یاری­ رسانی قرار گرفته­ اند، یاوران خود را بعنوان افراد با قدرت دو برابر می پنداشتند که هم از اختیارات و قدرت رسمی و هم پدرانه استفاده کرده­ اند درحالیکه یاری­ رسان­ ها خود را بعنوان کسانی می­دیدند که در پیشامدهای غیرمترقبه موقعیتی، کاری برای زیردستان محتاج خود انجام می­دهند. نتایج ما اشاره به برداشتی تکوینی از تفسیرهای متفاوت دارد. کارمندان، کمک­ رسانی را بخشی از نقش مدیران می­دانند که نیازمند هیچ عمل متقابلی نیست، درحالیکه مدیران به اینگونه کمک­ رسانی­ ها بعنوان عمل­های اختیارانه ورای نقش خود می­نگرند که نیازمند تعهدات متقابل است. انتظارات متفاوت درمورد کمک­ رسانی عاطفی هم منجر به نتایج مثبت (مثلاً زیردستان مدیران را به ارزشمندی­ های رهبری منتسب می­کنند) و هم نتایج منفی می­شود (مدیران بدلیل نبودن رابطه­ی متقابل احساس ناامیدی می­کنند). ما مدلی تکوینی از تفسیرهای مختلف درمورد کمک­ رسانی عاطفی را با انجام تحقیق بر رهبری، مدیریت احساس و تئوری انتقادی ارائه می­دهیم.

فراهم ­سازی کمک ­رسانی عاطفی موضوع بحث همیشگی بین کارگر و کارفرماست که نگران آن هستند که چه کسی باید کنترل کننده­­ ی فرآیند باشد (Bacharach, Bamberger, & Sonnenstuhl, 1996: 481). به موازات این مباحثه، نگرش­های بسیار متفاوتی میان محققانی که درمورد تأمین کمک­ عاطفی مدیران به کارمندان تحقیق می­کنند وجود دارد.

:EMOTION HELPING BY MANAGERS

AN EMERGENT UNDERSTANDING OF DISCREPANT

ROLE EXPECTATIONS AND OUTCOMES

GINKA TOEGEL IMD, Lausanne

MARTIN KILDUFF University College London

  1. ANAND IMD, Lausanne

Why do managers help employees with their negative emotions, and how do employees respond? We analyzed interview and network data from the head office of a recruiting agency. We found that managers active in the provision of emotion help thought of such help as over and above their managerial duties, whereas employees defined emotional support as managerial in-role behavior. Both parties accepted the necessity of controlling negative emotions for the good of the organization. But those being helped tended to perceive their helpers as doubly powerful figures, invested with both formal authority and parental authority, whereas the helpers saw themselves as reacting to situational contingencies to do favors for subordinates in need. Our results point to an emergent understanding of discrepant interpretations. Employees treat caring as part of the managers’ role that requires no reciprocation, whereas managers see such help-giving as discretionary extra-role behavior that requires reciprocated commitment. Discrepant expectations concerning emotion helping leads to positive outcomes (e.g., managers being attributed leadership qualities by subordinates) but also negative outcomes (e.g., managers feeling disappointed at the lack of reciprocity). We contribute an emergent model of discrepant interpretations concerning emotion helping with implications for research on leadership, emotion management, and critical theory.

کد:۹۲۰۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی  مدیریت :کمک­ رسانی عاطفی مدیران: برداشتی تکوینی از انتظارات و نتایج متناقض نقشی

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی  مدیریت :کمک­ رسانی عاطفی مدیران: برداشتی تکوینی از انتظارات و نتایج متناقض نقشی

نظری بدهید

5 × یک =