فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمتهای بازاری و سودهای حسابرسی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۹۲۰۰ کلمه ۵۴صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۲صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده:

پرسش ما اینست که آیا کیفیت اطلاعات داخلی برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مهم است یا نه؟ ما پیش بینی میکنیم که سرمایه گذاری نسبت به اطلاعات سود داخلی حساسیت بیشتر و نسبت به اطلاعات قیمتهای خارجی حساسیت کمتری دارد وقتیکه مدیران اطلاعات داخلی با کیفیت تری دارند. همگام بودن با تحقیقات تجربی و نظری جدید باعث میشود تا ما نسبت به اطلاعات داخلی و بااستفاده از ویژگیهای قابل مشاهده ی اطلاعاتی نظر مثبتی داشته باشیم. همچنین ما فهمیدیم که حساسیت سرمایه گذاری نسبت به سواوری رو به افزایش است در حالیکه حساسیت آن نسبت به ارزش بازار به ارزش دفتری در کیفیت داخلی اطلاعات در حال کاهش میباشد. تمرکز ما روی اطلاعات داخلی و تصمیم گیریهای مربوطه نگرشهای جدید و یکسانی در رابطه با اهمیت کیفیت اطلاعات ارائه میکند و مکملهای رشد ادبی را بر روی نقش کیفیت گزارشگری خارجی در کاهش حساسیتهای مالی مشخص میسازد.

مقدمه

گسترش درک خود نسبت به محدودیتهای مالی در کار سرمایه گذاری و رشد کالبد تحقیقاتی، نقش کیفیت گزارشگری خارجی را در منعطف نمودن این محدودیتها بررسی میکند. با استناد به تاریخ مشخص میشود که گزارشگری مالی با کیفیت بالاتر اطلاعات نامتناسب بین کارمندان داخلی و خارجی را کاهش میدهد ، مخاطرات اخلاقی و مشکلات انتخابی مضر را که مانع سرمایه گذاری موثر میشود، کنترل میکند.در این مقاله، ما تمرکزمان را روی کیفیت اطلاعات میگذاریم تا عامل تعیین کننده و کلیدی تصمیم گیری موثر در بین شرکت یعنی: کیفیت اطلاعات داخلی مدیریت (کینی۱۹۹۹) را مشخص کنیم. ما درباره کیفیت اطلاعات داخلی پرسشهایی داریم که چگونه این اطلاعات بر حساسیت مربوط به تصمیمات سرمایه گذاری نسبت به علائم ناشی از منابع داخلی و خارجی تاثیر میگذارند. ما این پرسش را از منظر مدیری که اطلاعات ناقصی نسبت به ارزش فرصتهای سرمایه گذاری شرکت دارد و بودجه اصلی شرکت را با اطلاعات کسب شده از منابع داخلی (پیش بینی های مربوط به سود) و منابع خارجی (قیمتهای بازاری) به روز میکند، در نظر میگیریم. کیفیت اطلاعات کسب شده ی مربوط به سرمایه گذاری با بجا بودن و صحت آن اطلاعات تعیین میگردد. مدیری که پیش بینی های بجا و دقیقی از سود سرمایه گذاری از منابع داخلی ارائه میکند، باید روی آن اطلاعات تمرکز بیشتری داشته و ایده های مربوط به قیمت در بازار را کمتر مورد توجه قرار دهد. اگرچه هر دو نوع اطلاعات میتوانند حاوی موارد مفید و سودمندی باشند ولی تاثیر آنها روی تصمیم گیری باید وابسته به صحت و بجا بودن آنها باشد.

Internal Information Quality and the Sensitivity of Investment to Market Prices and Accounting Profits

Abstract:

We ask whether the quality of internal information matters for investment decisions. We predict that investment is more sensitive to internal profit signals and less sensitive to external price signals when managers have higher quality internal information. Consistent with recent theoretical and empirical research, we proxy for internal information quality using observable information properties. We find that the sensitivity of investment to profitability is increasing, while the sensitivity of investment to market-to-book is decreasing in internal information quality. Our focus on internal information and decision making offers new and unique insights on the importance of information quality and complements the growing literature on the role of external reporting quality in reducing financing frictions.

  1. Introduction

Expanding our understanding of financing constraints on investment behavior, a growing body of research examines the role of external reporting quality in relaxing these constraints.1 The evidence to date suggests that higher quality financial reporting reduces asymmetric information between insiders and outsiders, controlling moral hazard and adverse selection problems that preclude efficient investment. In this paper, we pivot the focus on information quality toward a key determinant of efficient decision making within the firm: the quality of the manager’s internal information (Kinney 1999). Specifically, we ask how the quality of internal information affects the sensitivity of investment decisions to signals from internal and external sources. We consider this question from the perspective of a manager who has imperfect information about the value of the firm’s investment opportunities and updates the firm’s capital budget with signals obtained from internal sources (profit forecasts) and external sources (market values). The quality of a given investment signal is determined by the timeliness and precision of the information it provides about the relevant investment decision. The manager that obtains timelier and more precise forecasts of investment profitability from internal sources should place more weight on that information and less weight on the market’s belief reflected in price.2 While both signals can be incrementally informative, their influence on the decision should depend on their relative timeliness and precision

کد:۱۲۵۳۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

1 × 5 =