توضیحات محصول

دانلود مقاله یادگیری این که چگونه از طریق مهارت های سازمانی و نقش فعالیت های عملی می توان یک رهبر تحول گرا بود

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۴۰۰ کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۳ صفحه word فونت ۱۴ B Mitra

یادگیری این که چگونه از طریق مهارت های سازمانی و نقش فعالیت های عملی می توان یک رهبر تحول گرا بود

چکیده

رهبری تحول گرا، یک شیوه ایده آل و جهانی در رهبری است. تحقیقات نشان می دهند که رهبری تحول گرا در محدوده وسیعی از موقعیت ها به صورت موثر تر از رهبری تعاملاتی عمل می کند. به هرحال، در شرایط کاربردی و عملیاتی مدیران، اغلب یک شیوه تعاملاتی رهبری را تشکیل می دهند. از این رو بهبود عملکرد دانشجویان و موقعیت استفاده از شیوه رهبری تحول گرایی، بسیار حائز اهمیت می باشد. این مقاله به صورت جزئی دو مرحله ای را تشریح می کند که نقش فعالیت های عملیاتی را بیان نموده و دانشجویان را قادر می سازد تا تاثیرات تاکتیکی خاص را اعمال کرده و آموزش های مربوطه را فرا گیرند و به همین ترتیب می توانند از رهبران تحول گرا در این زمینه استفاده کنند. این فعالیت های کاربردی برای استفاده از ساختارهای مربوطه هم در رفتار افراد دانشجوی دوران کارشناسی و هم در رفتار افراد فارغ التحصیل، ایده آل به نظر رسیده و در گروه های رهبری مطرح می شوند. این تمرین برای آموزش های اجرایی و مربی گری، مورد استفاده قرار می گیرند.

لغات کلیدی: رهبری تحول گرا، فعالیت های عملی برای توسعه و مهارت، نقش بازی، انگیزه ها

Learning how to be a transformational leader through a skill-building, role-play exercise

Maria Riaz Hamdani

Department of Management, The University of Akron, College of Business Administration, 259 S Broadway St, Akron, OH 44325-4801, United States

ABSTRACT

Transformational leadership is a universal ideal leadership style. Research has shown that transformational leadership is more effective across a wide range of situations compared to transactional leadership. However, in practice, managers often resort to a transactional style of leadership. Thus, it is important to provide students an opportunity to practice the transforma­tional leadership style. This article details a two-step, role-play exercise that enables students to learn and apply specific influence tactics that can be used by transformational leaders. The ex­ercise is ideal for use by instructors of both undergraduate and graduate organizational behavior and leadership classes. This exercise can also be used for executive training and coaching

Keywords:Transformational leadership Skill-development exercise Role-play Motivation

کد:۱۳۰۶۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

دانلود مقاله یادگیری این که چگونه از طریق مهارت های سازمانی و نقش فعالیت های عملی می توان یک رهبر تحول گرا بود

نظری بدهید

5 × 2 =