توضیحات محصول

دانلود مقاله یک چشم انداز جامعه شناسی در مورد موضوع قتل به دلیل شرافت در پاکستان

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۲۰۰ کلمه ۳ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word فونت ۱۴ B Mitra

یک چشم انداز جامعه شناسی در مورد موضوع قتل به دلیل شرافت در پاکستان

چکیده: جوامع سنتی، تحت اسارت افکار انسان ها و مرزهای فرهنگی متفاوت قرار گرفته است. دنیا همیشه در جهت حرکت های اجتماعی بوده و شاید برخی موارد به سنت های پیشین بازگردد. تفکرات منطقی مانع بسیاری از این سنت ها شده است و در این شرایط ، خشونت ها در مقابل یکدیگرو  نقض عهد انسانیت، بسیار رواج یافته است. گونه های بین المللی مختلف ممکن است در جوامع و قوانین اسلامی یافت شود که همیشه از حقوق دیگران نیز دفاع می کنند و اساسا موقعیت زنان در طی این قوانین، قراردادها و معاهدات، مورد پشتیانی و حمایت قرار می گیرد. اما تعداد اندکی از جامعه شناسان، همچنان کرامت زن را نایدده می گیرند. مقاله تحقیقاتی موجود، به انعکاس موضوعات مربوط به کشتار به سبب شرافت و ناموس در پاکستان می پردازد. در این شرایط، روش شناسی تحقیقات کیفی مطرح می شود و روش های تحقیقاتی قبلی برای این مطالعه به خوبی بیان می شوند. این داده ها با استفاده از ادبیات و مقالات معتبر جمع آوری شده و تحقیقات قبلی به همین شیوه بیان گردیده اند. نتایج حاصله نشان دهنده این است که در بسیاری از دولت های ضعفی، ضعف زنان بیشتر به چشم می خورد و عدم پیاده سازی قوانین معتبر و موانع اجتماعی و فرهنگی ابعث می شود که زنان نه تنها در پاکستان مورد خشونت قرار گیرد بلکه در کل جهان نیز ممکن است مورد خشونت قرار گیرند. افراد بسیاری وجود دارند که در ارزش های فرهنگی و سنتی درگیر بوده اند و خشونت در مقابل زنان به همین شیوه افزایش می یابد. موارد، کشتار به سبب شرافت و ناموس به سبب جهل و نادانی، تشدید می شود. به همین ترتیب، زنان در پاکستان می توانند توانمند تر شوند و موقعیت آن ها کاملا، بنیادی و اساسی نیست. نتایج پیشنهاد شده، قوانین گسترده ای را در مقابل جرائم مربوط به کشتار قتل و شرافت و آگاهی های روانشناسی بیان شده و ریشه کن شدن جهل در جامعه، بسیار مهم است. زنان می بایست در چنین موضوعاتی، توانمندی خود را به دست آورند و بتوانند از حقوق خود به خوبی دفاع کنند.

لغات کلیدی: کشتار و قتل به سبب شرافت، چشم انداز اجتماعی، پاکستان

A Sociological Perspective on the Issue of Killing In The Name of

Honor in Pakistan

Dr. Memoona Saeed Lodhi1 & Dr. Jawaid Ahmed Siddiqui

۱ Assistant Professor & 2 Dean Faculty of Humanities and Social Sciences, Hamdard University Karachi, Pakistan

Abstract: The traditionally dominated societies have always captivated human mind to think and act within cultural boundary. The world is moving ahead yet the society is reversing back to the traditional mindset. It has hampered rational thinking, while promoting violent acts- together breach humanity. The International forum as well as Islamic laws has always been supportive to the rights of others, mainly the status of women is supported through laws, conventions and treaties; but few of the societies have been ignorant to the dignity of women. This research article reflects the issue of honor killing in Pakistan. Within qualitative research methodology, historical method of research has been used for this study. The data is collected using authentic literature and previous researches. The results gathered show that due to weak governance, lack of implementation of proper laws, and due to social and cultural barriers, women are subjected to violence not only in Pakistan but also across the world. People are so attached to the practice of traditional and cultural values that it has increased violence against women. The cases of honor killing are escalating due to ignorance. Although women are empowered in Pakistan, yet their status is not completely functional. The results suggest passing strict laws against the crime of honor killing. Societal awareness is very important to eradicate ignorance from the society. Women should be empowered to take such issues seriously and fight back for their rights. Keywords: Honor Killing, Sociological Perspective, Pakistan

کد:۱۳۰۹۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله یک چشم انداز جامعه شناسی در مورد موضوع قتل به دلیل شرافت در پاکستان

نظری بدهید

پنج × پنج =