دانلود مقاله6e

توضیحات محصول

دینامیک محاسباتی سیالات در مدلسازی فرایند خشک کردن: بررسی فنی و تکنیکی

فایل انگلیسی با تعداد لغات 12800 در 17 صفحه pdf

فایل ترجمه با تعداد لغت 13513 در 28 صفحه فارسی فونت 14

چکیده

ابزار محاسباتی قدرتمند مانند دینامیک محاسباتی سیالات (CFD) اکنون جایگزین روش کلاسیک تحلیل عددی فرآیند های خشک کردن بر اساس مدل های تجربی گردیده است. قابلیت های آن عبارتند از: سازگاری با مدل سازی فرایندهای مختلف جریان همچون خشک کردن با امکانات تفکیک زمانی و فضایی و هم چنین درک عمیق از گرما، انتقال جرم و جهت حرکت. CFD به عنوان مکمل روش های تجربی و تحلیلی بوده که با شبیه سازی طیفی از مسائل پیچیده ی جریان فعالیت می نماید. اگر چه CFD در کاربردهای صنعتی بسیار گسترده ای در زمینه ی دینامیک مایع استفاده می شود، بکارگیری آن در شبیه سازی های مختلف خشک کردن همچنان در مراحل اولیه ی توسعه قرار دارد. این مقاله، بررسی جامعی از توان محاسباتی بسته های CFD و کاربرد آن ها در شبیه سازی روند خشک کردن ارائه می نماید. این بررسی همچنین رویکردهای مختلف ریاضی مورد استفاده در مدل های خشک کردن، دستورالعمل های تجاری مرسوم CFD و مدل های مرتبط با تلاطم مورد استفاده در شبیه سازی مسائل خشک سازی را پوشش می دهد. عوامل مرتبط با پیچیدگی و بار محاسباتی این مدل های مبتنی بر CFD، مورد بحث قرار می گیرد. بخش های بعدی مقاله در مورد گسستگی ها و تنگناهای مختلف در زمینه ی کاربرد CFD در خشک کردن از قبیل پیچیدگی مدل ها از لحاظ پیچیدگی اشکال هندسی و توصیف محدود در مورد ارتباط آشفته میان فاز های مختلف به بحث می پردازد.

Computational Fluid Dynamics in Drying Process Modelling—a Technical Review
Abstract Powerful computational tools such as computational fluid dynamics (CFD) have now replaced the classic method of numerical analysis of drying processes based on experimental models. Its capabilities include the adaptability to model different flow processessuchasdrying,withhighspatialandtemporalresolutionfacilitatesandanin-depthunderstandingoftheheat,aswellas mass and momentum transfer. CFD complements the experimental and analytical approaches by simulating a range of complex flow problems. Although CFD has immense industrial applications in fluid dynamics, its use in different drying simulations is stillinearlystagesofdevelopment.ThispaperpresentsathoroughreviewofthecomputationalpowerofCFDpackagesandtheir application in the drying process simulation. The review also covers different mathematical approaches used in drying models, the commonly available commercialCFD codes,and the turbulencemodelsusedinsimulationsofdryingproblems.Thefactors contributing to the complexity and computational load of such CFD-based models are discussed. The later sections of the paper discussvariousbottlenecksintheapplicationofCFDindrying,suchasthecomplexityofthemodelsforconvolutedgeometries, and the limited description regarding the turbulent interaction between different phases.

کد: hamii71-20

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی