توضیحات محصول

دانلود مقاله عملکردهای اجرایی در کودکان طیف اتیسم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۸۴۷ کلمه ۷ صفحه pdf

تغداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

عملکردهای اجرایی در کودکان طیف اتیسم

Sally Robinson a,*, Lorna Goddard b, Barbara Dritschel c, Mary Wisley c, Pat Howlin a

چکیده:

اختلال عملکرد اجرایی یک اختلال مشخص در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (ASD) است. اما اینکه این اختلالات مربوط تنهایی به اوتیسم بستگی دارد یا به معلولیت فکری همچنان ناشناخته است. در این مقاله، عملکرد اجرایی در گروه ۵۴ نفره از کودکان اوتیستیک (N = 54, all IQP70) ، و ارتباط آنها با یک گروه کنترل از کودکان معمولی است که بر اساس سن، جنس، IQ و واژگان همسان شده اند. اختلالات قابل ملاحظه ای در مهار پاسخ های پیشین(Stroop, Junior Hayling Test)، و برنامه ریزی (Tower of London) برای کودکاناوتیستیکبا عملکرد حفظ شده ای برای انعطاف پذیری ذهنی (Wisconsin Card Sorting Task) و نسبیت (Fluency Verbal) گزارش شده است.

الگوهای عملکردی آتیپیک مرتبط با سن در مورد وظابف مربوط به مهار و خودنظارتی برای کودکان مبتلا به ASD در مقایسه با گروه کنترل گزارش شده است. اختلاف بین این یافته ها و یافته های تحقیقات قبلی مورد بحث قرار گرفته است. یک مفهوم چند بعدی از عملکردهای اجرایی ، با مشکلاتی در برنامه ریزی، مهار پاسخ های پر قدرت و خود نظارتی که منعکس کننده ویژگی های مشخص ASD و مستقل از IQ و توانایی های کلامی پیشنهاد شده است که در طول سال های کودکی نسبتا پایداراست.

Executive functions in children with Autism Spectrum Disorders

Sally Robinson a,*, Lorna Goddardb, Barbara Dritschelc, Mary Wisleyc, Pat Howlina

ABSTRACT

Executive dysfunction is a characteristic impairment of individuals with Autism Spectrum Disorders (ASD). However whether such deficits are related to autism per se, or to associated intellectual disability is unclear. This paper examines executive functions in a group of children with ASD (N = 54, all IQP 70) in relation to a typically developing control group individually matched on the basis of age, gender, IQ and vocabulary. Significant impairments in the inhibition of prepotent responses (Stroop, Junior Hayling Test) and planning (Tower of London) were reported for children with ASD, with preserved performance for mental flexibility (Wisconsin Card Sorting Task) and generativity (Verbal Fluency). Atypical age-related patterns of performance were reported on tasks tapping response inhibition and self-monitoring for chil­dren with ASD compared to controls. The disparity between these and previous research findings are dis­cussed. A multidimensional notion of executive functions is proposed, with difficulties in planning, the inhibition of prepotent responses and self-monitoring reflecting characteristic features of ASD that are independent of IQ and verbal ability, and relatively stable across the childhood years

Keywords: Autism Asperger syndrome Autistic spectrum disorder Executive functions Development Children Mental flexibility Planning Inhibition Generativity

کد:۱-۱۲۸۰۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

عملکردهای اجرایی در کودکان طیف اتیسم

نظری بدهید

19 + 14 =