دانلود مقاله 84ب

توضیحات محصول

عملکرد بالای نانوفیبرهای کامپوزیت  PAN/GO-ZnOبرای تخریب فتوکاتالیتیک تحت تابش مرئی

تعداد کلمات فایل انگلیسی : 3054 کلمه 16 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 12 صفحه word فونت 14 B nazanin

چکیده

در این تحقیق، نانوفیبرهای پلى اکريلونيتريل بواسطه اکسید گرافن و اکسید روی، از نظر افزایش فعالیت فتوکاتالیتیک و خواص مکانیکی نانوفیبرهای کامپوزیت ارتقا یافتند. تخریب فتوکاتالیک دو رنگ آلی متیلن آبی و اينديگو کارمين از فاضلاب های صنعتی شبیه‌سازی شده تحت تابش نور مرئی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. نانوفیبرهای ترکیبی با استفاده از روش الکترواسپینینگ و سپس اتصال عرضی شیمیایی با اکسید روی تولید شده است. حساس سازی سطحی و تغییرات مورفولوژی نانوفیبرهای کامپوزیت تولیدشده با استفاده از آنالیز طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه، اسکن میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفت. اکسید روی حساس سازی شده با اکسید گرافن کارایی بالاتری را در تخریب MB با 96% کارایی تخریب پس از ۷۰ دقیقه و ۹۸ درصد برای IC، پس از فقط 27 دقیقه نشان داد. پارامترهای کاتالیتیک بهینه مانند غلظت رنگ ارگانیک اولیه و PH مورد بحث قرار گرفتند. اثر تخریب رنگ متیلن آبی و اينديگو کارمين با کاهش غلظت اولیه، افزایش یافت. pH بهینه حدود ۵ بود که در آن نرخ واکنش در بالا و پایین این مقدار PH کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی: فعالیت فتوکاتالیست، نانوفیبرها، اکسید گرافن، اکسید روی، الکترواسپینینگ، متیلن آبی، اينديگو کارمين

 

High performance of PAN/GO-ZnO composite nanofibers for photocatalytic degradation under visible irradiation

Abstract
In this work, Polyacrylonitrile nanofibers were enhanced by graphene oxide and zinc
oxide, in terms of enhanced the photocatalytic activity and mechanical properties for the
composite nanofibers. Photocatalytic degradation of two organic dyes methylene blue
dye and indigo carmine dye from the simulated industrial wastewaters has been
investigated under visible light irradiation. Composite nanofibers fabricated by using
electrospinning technique followed by chemical cross-linking with zinc oxide. The
surface sensitization and morphology changes of the fabricated composite nanofibers
were studied using Fourier transform infrared spectroscopy analysis, Scanning Electron
Microscopy and transmission electron microscope. Sensitized zinc oxide with graphene
oxide showed higher efficiency in the degradation of MB with a 96% of degradation
efficiency after 70 min and 98% for IC after merely 27 min. The optimum catalytic
parameters such as initial organic dye concentration and pH were discussed. The efficacy
of degradation of methylene blue dye and indigo carmine increased as initial
concentration decreased. The optimal pH was around 5 where the reaction rate decreases
above and under this pH value.

 

کد:4-13371

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =