دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

عملکرد مدرسه،اثرات شبکه های اجتماعی، و یادگیری کودکان مدرسه: شواهدی از روابط متقابل در ابو ظبی

تعدادصفحات فارسی 32 تعداد کلمات ۱۰۴۴۴ فونت  14  bnazanin

تعداد صفحات انگلیسی۱۲

چکیده

این مطالعات از مدل سازی معادلات ساختاری  ،برای امتحان یک مدل شبکه اجتماعی فرضی با برنامه هایی از یک نمونه مدرسه کودکان در بین ۳۴،۸۹۶ مدرسه کودکان در ابوظبی ،استفاده میکند . سازه های اصلی مستقل در مدل مربوط به نگرش کودکان نسبت به شبکه های اجتماعی ، دلایل استفاده از شبکه های اجتماعی ، کارهای انجام شده در شبکه های اجتماعی و موضوعات مورد استفاده است . سازه های وابسته عملکرد مدرسه مشاهده شده و تأثیرات اجتماعی شبکه های اجتماعی را پوشش میدهد. این مطالعه ارتباط بین سازه های مختلف را توضیح میدهد.اثر متغییر های دیگر ،مثل دانش والدین،نیز بررسی شده است. کار ما باعث بهبود بینش ما در مدل شبکه های اجتماعی شده است. نتایج بدست آمده از ایده روابط متقابل بین عملکرد مشاهده شده ، یادگیری از شبکه های اجتماعی و تأثیر شبکه های اجتماعی پشتیبانی می کند. شواهد مربوط به مدلی که شامل  مسیرهای متضادی می شود ، دلالت بر این دارد که مشکل سازه های شبکه های اجتماعی ، پیشینه های آن و پیامدهای احتمالی را باید با احتیاط بررسی کرد.

نویسندگان ۲۰۱۷،چاپ شده توسط السوایر ال تی دی Elsevier Ltd،این یک مقاله برای دسترسی آزاد است .تحت لیسانسBY NC ND CC(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

abstract

This study uses structural equations modeling to test a hypothetical social network model with applications to a sample of 34,896 school children in Abu Dhabi. The main independent constructs in the model are related to children’s attitude with regard to social networking, reasons for using social networks, things done on social networks, and topics used. The dependent constructs cover perceived school performance and social effects of social networking. The study will describe the relations among the various constructs. The effect of other variables, such as parental knowhow, is also investigated. Our work has improved our insight in the social networking model. Results support the idea of reciprocal relations among perceived performance, learning from social networking, and the effect of social networking. Evidence for a model that includes opposite pathways implies that the problem of social networking constructs, its antecedents, and possible consequences should be examined with caution.

2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC

 

کد Mahmoodi12amalkard

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی