توضیحات محصول

دانلود مقاله طراحی و کاربرد گراف های وزن گیری براساس نظریه خودکارآمدی بندورا برایبیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۶۹۰ کلمه

تعداد صفحات فایل ترجمه :۷ صفحه word فونت ۱۲ Times New Roman

طراحی و کاربرد گراف های وزن گیری براساس نظریه خودکارآمدی بندورا برای

بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده

چکیده:

هدف:طراحی گراف های وزن گیری روزانه و میان تجزیه ای برای بیماران تحت درمان با همودیالیز

نگه دارنده و به منظور ارزیابی تاثیر آنها روی تبعیت بیمار برای مصرف محدود مایعات است.

روش ها:۴۵بیمار تحت درمان همودیالیز نگه دارنده،از اگوست تا اکتبر سال ۲۰۱۲ تحت نظر گرفته شدند و

بدین منظورگراف هایی براساس نظریه خودکارآمد بندورا بکار گرفته شد و تبعیت از مصرف محدود

مایعات،کفایت دیالیزی و رضایت قبل و بعد از بکارگیری گراف ها مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج:تبعیت از مصرف محدود از مایعات از ۵۳٫۳% به ۹۱٫۱% افزایش یافت و میزان میانگین پالودگی

اوره از ۱٫۱۹۷ به ۱٫۳۱۱کاهش یافت و میزان شرایط مطلوب به از ۴۲٫۵% به۷۰% افزایش یافت ،میزان

تبعیت ۸۶٫۷۷% و میزان مقبولیت و رضایت ۱۰۰%بود.

نتیجه گیری: این موضوع مورد قبول است که گراف ها به روش بالینی برای پیشرفت تاثیر متعاقب پیروی

از مصرف محدود مایعات ،ارتقا کفایت دیالیز و افزایش رضایت بیمار بکار گرفته شود ،بنابراین کاربرد

بالینی گراف ها ارزشمند و پرفایده است.

مقدمه:

بیماری مزمن کلیه دایما در حال افزایش در داخل و خارج از کشورهاست .همودیالیز نگه دارنده یکی از

مهمترین و موثرترین ابعاد درمانی است که به نگهداری زندگی در نارسایی کلیوی مرحله آخر کمک می کند.

بسیاری از شواهد نشان می دهد که درمان موفقیت آمیز همودیالیز مستقیما مربوط به پیروی بیمار می شود

که از جمله رژیم غذایی و محدودیت های مصرف مایعات،تجویزات پزشک ودرمان همودیالیزی منظم هستند.

هرچند که تحقیقات بی شماری ثابت کرده اند که بسیاری از بیماران همودیالیزی نگه دارنده این رفتارهای

خودمراقبتی را با موفقیت به اجرا درنمی آورند و در این میان سرپیچی از محدودیت مصرف  مایعات

رایج ترین و یکی از مشکل سازترین جنبه ها برای پرسنل پزشکی ،بیماران و مراقبان یا پرستاران آنها

است.

Design and application of weight gain graphs based on Bandura’s self-efficacy theory for patients on maintenance haemodialysis

Juan Qiao a, Yan Shan a,*, Qin Chen a, Zhao-Ping Xu b

ABSTRACT

Purpose: To design interdialytic and daily weight gain graphs for patients on maintenance haemodialysis and to evaluate their effect on patient adherence to restricted fluid intake. Methods: Forty-five patients on maintenance haemodialysis were recruited from August to October 2012. The graphs were applied for 12 weeks based on Bandura’s self-efficacy theory. Adherence to restricted fluid intake, dialysis adequacy, and satisfaction were compared before and after the graphs were applied.

Results: Adherence to restricted fluid intake increased from 53.3% to 91.1%; the mean rate of urea clearance (Kt/V) decreased from 1.197 to 1.311, and the qualified rate increased from 42.5% to 70%. The rate of adherence was 86.77%; acceptance and satisfaction rates were 100%.

Conclusion:  It  is   acceptable  to   apply  the  graphs  clinically  for  subsequent  effective

improvement of adherence to restricted fluid intake, promoting dialysis adequacy, and

increasing patient satisfaction. Therefore, clinical application of the graphs is worthwhile.

Copyright © ۲۰۱۴, Chinese Nursing Association. Production and hosting by Elsevier

(Singapore) Pte Ltd. All rights reserved.

Keywords:

Fluid intake

Graph

Interdialytic weight gain

Maintenance haemodialysis

Patient adherence

کد:۹۵۴۸

دانلود مقاله رایگان انگلیسی

دانلود مقاله رایگان انگلیسی

نظری بدهید

5 × 1 =