توضیحات محصول

دانلود مقاله توسعه ی استراتژی اندازه گیری و بهبود شرکت های بیوفارماکولوژی (بیوتکنولوژی دارویی): با استفاده از سلسله مراتب BSC

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۷۰۰ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin+ Regular

توسعه ی استراتژی اندازه گیری و بهبود شرکت های بیوفارماکولوژی (بیوتکنولوژی دارویی): با استفاده از سلسله مراتب BSC

چکیده

کارت امتیازی متوازن (BSC)، نظر شرکت در مورد عملکرد کلی سازمان را ارائه می دهد. و اقدامات مالی را با دیگر شاخص های عملکرد های اصلی در مورد دیدگاه مشتری ، فرایندهای بیزینس داخلی و رشد سازمانی ، یادگیری و نوآوری، ادغام می کند. برنامه ریزی استراتژی یک ضرورت مجازی برای فعالیت های بیزینسی و کسب و کار است و این مقاله، استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را برای اولویت بندی تمام اقدامات و استراتژی ها در چارچوب BSCرا ارائه می دهد. این مطالعه، استراتژی ها و اهداف مربوطه از چهار دیدگاه کارت امتیازی را نشان می دهد. این مورد، انتخاب یا طراحی مناسب ترین و مفیدترین اقدامات BSCرا در شرکت های فارماکولوژی یا دارویی در یک بازار در حال ظهور را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: کارت امتیازی متوازن، مدیریت عملکرد، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

مقدمه

در مرحله کنونی جهانی شدن و آزاد سازی بازار، رقابت ها میان شرکت های بیوفارماکولوژی در حال رشد است.شرکت های دارویی بومیهنگام روبرو شدن با تهدیدات از طرف شرکت های دارویی جهانی، باید بازاری را با هدف به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، بیابند. براین اساس، شرکت های دارویی در حال توسعه دادن اقدامات استراتژی خودشان به منظور بهبود عملکردهای سازمانی شان و مزیت های رقابتی هستند. همچنین، شاخص عملکرد می تواند برای ارزیابی اثر بهبود عملکردها بر شرکت های دارویی، بکار برده شود.

Developing strategic measurement and improvement for the biopharmaceutical firm: Using the BSC hierarchy

Hao-Chen Huanga‘*, Mei-Chi Laib, Lee-Hsuan Linc

ABSTRACT

The balanced scorecard (BSC) provides an enterprise view of an organization’s overall performance. It integrates financial measures with other key performance indicators around customer perspectives, internal business processes, and organizational growth, learning, and innovation. The strategy planning is a virtual necessity for business activities, and this paper presents the use of the analytic hierarchy pro­cess (AHP) to prioritize all of the measures and strategies in a BSC framework. This study has found related strategies and objectives from four perspectives of balanced scorecard. This case illustrates selec­tion or design of the most appropriate and helpful measures of the BSC in the pharmaceutical firm in an emerging market.

Keywords: Balanced scorecard Performance management Analytic hierarchy process

کد:۹۶۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

توسعه ی استراتژی اندازه گیری و بهبود شرکت های بیوفارماکولوژی

نظری بدهید

9 − 9 =